Havaianas klapki z tradycją. / Havaianas flip flops with tradition.

English version is under the pictures 🙂

Havaianas klapki z tradycją. Jaka jest historia tych bardzo popularnych klapek?

Pobawmy się  czasem:

1960 – Havaianas były sprzedawane w małym, sąsiedzkim sklepie, za niską cenę. Te klapki kupywała tylko niższa klasa społeczna. Z tego powodu klapki są znane jako „klapki biedaka”

1962 – São Paulo Alpargatas firma zaczęła produkować sandały inspirowane japońskimi klapkami zwane „zori”. Do produkcji firma zaczęła używać gumowego tworzywa nie słomy ryżowej tak jak to robiono  w Japonii.  Stały się one bardzo wygodne, komfortowe i trwałe.

1970 –  w tym roku powstał spot reklamowy „Havaianas the Real ones”  miał uświadomić wszystkich, że ten produkt jest czymś wyjątkowym i powszechnym dla każdego, niezależenie od klasy społecznej. W tym czasie również firma koniecznie musiała zmienić system marketingowy, tak aby zwalczyć plagiat na rynku.

1990 –  i tutaj  zaczęła się zabawa. Do reklam zapraszano sławne osoby, po to by marka Havaianas zyskała prestiż i mogłaby się wybić na skalę światową. W szczególności świat amerykański oszalał na punkcie klapek Havaianas.

1994 – w tym roku klapkami zainteresowała się klasa średnia i wyższa w Brazylii.

1996 –  odtąd stały się narodową firmą, zgarniała klientów ze wszystkich stron kraju.

1998 –   powstała specjalna edycja klapek, Havaianas Brazil, in honor of the World Cup. Znakiem towarowym firmy stała się flaga Brazylii.

2000 – ten rok to debiut klapek na estradzie światowej. Celebryci i modele zaczęli interesować się marką. Z wielkim impetem zaczęły być eksportowane od Stanów Zjednoczonych po Australię.

2004 –  i w tym roku zaczęto wprowadzać limitowaną edycję klapek z diamentami, czy innymi cennymi dodatkami.

2009 –  pierwszy sklep Havaianas w Sao Paulo. Również firma umocniła się na rynku i stała się głównym graczem na rynku obuwniczym.

Niektórzy Brazylijczycy mówią,  że to dzięki turystom, którzy zaczęli kupować tą markę. Ale główną zasługę zawdzięcza się  zmianą w modelu klapek.

Teraz firma posiada około dwadzieścia różnych modeli dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt. Każdego roku sprzedaje się około 160 mln klapek.

Havaianas znaczy Hawaje w języku portugalskim.  Klapki stały się ikoną kultury brazylijskiej.  Z czego produkowane jest obuwie, każdy z nas wie, ale cały patent tworzenia tego produktu jest pod ścisłą tajemnicą.  Cena za parę klapek waha się pomiędzy $5 a $28 w Brazylii. Zaś w Stanach Zjednoczonych cena stoi pomiędzy $20-$30. W Polsce cena stoi od około 50zł w zwyż.

Havaianas widzisz wszędzie. Wiosna, lato, jesień, zima hehe  niezależnie od pory roku bo tu i tak jest gorąco! Po za tym dla Brazylijczyków włożenie klapków Havaianas na ważną uroczystość, czy na imprezę w klubie nie jest czymś kontrowersyjnym. Tutaj nosi się je do wszystkiego i do każdej okazji.

 

English version:

Havaianas flip flops with tradition. What is the history of these very popular flip-flops?

Let’s show over time:

1960 –  Havaianas were sold in the small, neighboring store for a low price. These flip flops were buying only the lower social class. For this reason, the flaps are known as “poor man’s flip flops”

1962 – São Paulo Alpargatas company began producing sandals inspired by Japanese flip flops called “zori”. For the production of the company began to use rubber material does not rice straw as is done in Japan. They have become a very convenient, comfortable and durable.

1970 – in this year created an advertising spot “Havaianas the Real ones” had to show for all people that this product is unique and common to each made regardless of social class. At that time, the company had necessarily had to change the marketing system,  to fight back duplication in the market.

1990 – and here the party started.  To advertisements they had invited celebrities to shown up the brand. The Havaianas has gained prestige and could stand out on a global scale. In particular, the American world went crazy about Havaianas flip-flops.

1994 – this year flip flaps has interested in the middle class and higher in Brazil.

1996 – since then has become a national company, grabbed clients from all parts of the country.

1998 – created a special edition of flip-flops, Havaianas Brasil, in honor of the World Cup. Trademark has become the flag of Brazil.

2000 – this year is the debut of the flip flops on the world stage. Celebrities and models became interested in the brand. With great force began to be exported from the United States to Australia.

2004 – and this year was brought in a limited edition flip flops with diamonds or other precious additives.

2009 – The first store Havaianas in Sao Paulo. Also, the company has strengthened market and has become a major player in the footwear market.

 

Some Brazilians say that it is thanks to the tourists who began to buy the brand. But the main merit is they  changed in the model of the flip flops.

Now the company has about twenty different models for women, men, children and babies.  In each year, they sold about 160 million flip flops.

Havaianas means Hawaii in Portuguese. The flip flops have became an icon of Brazilian culture. From what have they produced shoes, all of us know, but the whole patent creation of this product is under kept confidential. The price for a pair of flaps is between $5 and $28 in Brazil. And in the United States, the price is between $20- $30. In Poland, the price is about 50 PLN and above.

Havaianas you see everywhere. Spring, Summer, Autumn, Winter hehe whatever the season because here is hot! The Brazilians put in flip flops Havaianas for an important events or to a party at the club is not something controversial. Here you can put it  for everything and for every occasion. 🙂

 

One reply to “Havaianas klapki z tradycją. / Havaianas flip flops with tradition.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star