Açai moja niezapomniana chwila przyjemności. / Açai my unforgettable moment of enjoyment.

English version under the pictures.

Açai jest najbardziej odżywczym owocem na świecie. To bomba pełna witamin i minerałów. Przeznaczony w szczególności dla osób  o wzmożonym wysiłku fizycznym. Szybko podnoszą poziom energii,  a co za tym idzie są bardzo kaloryczne.

Bary z Açai są bardzo popularne w Brazylii. Można spotkać je na każdym rogu ulicy. Açai serwuje się z innymi egzotycznymi owocami, ale też serwuje się je  na słodko z kondensowanym mlekiem, czy wiórkami kokosowymi. Mmm…. Pisząc o nich na samą myśl robi mi się przyjemnie.  Sam owoc Açai jest bardzo kaloryczny.   Ale co tam… chwila przyjemności:  zimne mrożone jagody Açai zmiksowane i podane w formie musu z kawałkami banana, mmmm pyszne … wiecie co?! Jeżeli będziecie kiedykolwiek mieć okazję spróbować Açai, to spróbujcie!

Açai to owoc wyglądem zbliżony do jagody, ale na tym podobieństwa się kończą.

Hm.. smakiem  nie przypominają jagód.  Açai są lekko słodkawe ale i nie nasycone cukrem, bardziej czuć smak samego owocu Açai.

Deser z Açai jest jedynym deserem, które mogłabym jeść bez wyrzutów sumienia. Pomimo wysokiej dawki energetycznej, nie da się ich obejść szerokim łukiem.

Jedna porcja Açai z bananami ma pomiędzy 600-1200kcal, zależy od pojemności opakowania.

Niestety w Europie Açai to rzadkość, ponieważ ten owoc jest eksportowany z Brazylii. Najszybciej można je kupić w formie deseru w cieplejszych terenach Europy.  (ale smak nie jest podobny do oryginału).

Słyszałam, że w Polsce też są dostępne,  ale na pewno nie odzwierciedlają oryginalnego smaku jagód Açai.  Skutki transportu, prowadzą do zmiany smaku.

Trudne warunki pozyskiwania samego owocu z wysokich palm, jak również niedostępność lasów dorzecza Amazonki,  były głównym powodem trudności w pozyskiwaniu owocu.  Dopiero w latach 70-tych nastąpił rozwój infrastruktury  drogowej w okolicach lasów amazońskich, który przyczynił się do pierwszych regularnych dostaw owoców do miast Brazylii.

Można kupić suplementy diety lub po porostu Açai w pigułkach. Doskonale wiemy,  że najlepiej każda żywność smakuje w oryginale.

Moi drodzy czytelnicy, ci którzy wybierają się w najbliższym czasie do Brazylii. Po wyjściu z lotniska udajcie się do pierwszego baru, gdzie serwują Açai 😀

Zaś moim drodzy mieszkańcy Brazylii, zazdroszczę wam bardzo, tego  bogatego w witaminy i kalorie smakołyku!

13898503_1209404439091302_1121869720_o-kopia13898503_1209404439091302_1121869720_o14359872_10153738658177461_1430394165_o13839913_1209404372424642_1284451595_o

English version:

Acai Berry is the most nourishing fruit in the world. This is bomb full of vitamins and minerals. Particularly for people with increased physical exertion. Quickly increase the level of energy, and therefore are highly caloric.

Bars of the acai berry are very popular in Brazil. You may encounter them on every street corner. Acai Berry offers from other exotic fruits, but also serves sweet with condensed milk or coconut. Mmm …. Writing about them at the very thought makes me nicely. Acai berry fruit itself is very caloric. But whatever … moment of pleasure: cold frozen berries Acai mixed and given in the form of a mousse with chunks of banana, mmmm delicious … you know what ?! If you ever have the opportunity to try the acai berry,  then try it!

Acai berry is the fruit looks similar to blueberries, but similarities end there.

Hm .. not like the taste of blueberries. Acai Berry is slightly sweetish but not saturated with sugar, more feel the taste of the acai berry fruit.

Dessert with Acai Berry is the only dessert that I could eat without remorse. Despite the high doses of energy can not be around them a wide berth.

One serving of acai berry banana is between 600-1200kcal depends on the capacity of the packaging.

Unfortunately, in Europe, acai berry is a rarity, because this fruit is exported from Brazil. The fastest you can buy them in the form of a dessert in the warmer areas of Europe. (But the taste is not similar to the original).

I heard that in Poland are also available, but it certainly does not reflect the original flavor of berries Acai Berry. The effects of transportation, leading to changes in taste.

Difficult conditions for gets the fruit from the tall palm trees, as well as the unavailability of the forests of the Amazon basin, were the main reason for the difficulties in getting the fruit. Finally, in the 70s saw the development of road infrastructure in the area of the Amazon forest, which contributed to the first regular supply of fruits to the cities of Brazil.

You can buy food supplements or simply the acai berry pills. We know that the best all food tastes begins from  the original.

My dear readers, those who choose in the near future to Brazil. After exit the airport Follow in the first bar, where they serve Acai Berry: D

My dears Brazilians I envy  that you can easily grab the fruit.  😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star