Zawsze z uśmiechem i piłką przy boku, ale jest coś jeszcze ….. . – Ronaldo de Assis Moreira / Always with a smile and the ball at his side, but there is something else ….. . – Ronaldo de Assis Moreira

English version under the Polish 🙂

Cześć! Dzisiaj o piłce nożnej. Zwięźlej mówiąc o najpopularniejszym piłkarzu na całym świecie, a mianowicie:

Ronaldo de Assis Moreira – chociaż wszyscy znają go jako -Ronaldinho Gaucho.

Piłka nożna to najbardziej pasjonujący a zarazem emocjonalny sport. Lecz piłkarze wiecznie grać nie będą.

Więc co robi Ronaldinho w wolnym czasie od piłki?

Zanim opowiem o jego hobby, w wielkim skrócie opisze sylwetkę słynnego piłkarza.

Ronaldinho od dziecka marzył, by zostać piłkarzem. Miał tak mocne marzenie, ze udalo mu sie je spełnić. Mając 13 lat w jego życiu, w jednym momencie, marzenie stało się rzeczywistością. W turnieju szkolnym zdobył aż 23 gole,  które otworzyły mu drogę do kariery. Czy przed sławą, czy po sławie, piłka jest zawsze obok niego.

Ronaldinho ma ponad 35 lat, i chociaż nie widać go już na wielkich tabloidach, to kariera z piłką  się nie kończy.  Przy jego pierwszych treningach towarzyszył mu jego pies, który nie miał nigdy dość latania za piłką.  Zaczął swoje treningi  od futsalu, dzięki któremu wyćwiczył koordynacje piłką na małej przestrzeni.

Widać w jego oczach, tą pasję. Wiara w marzenia, dała mu power do realizacji. Teraz tą wiarę chce przede wszystkim przekazać następnym pokoleniom.

Kto kocha to co lubi, nigdy się tym nie nudzi. Jego życie i piłka to, wszystko co ma.

Bardzo kochał swoją rodzinę, dorastał w trudnych warunkach socjalnych, nie mniej jednak pragnienie bycia sławnym piłkarzem przysłoniło mu trudności związane z miejscem i warunkami swojego dzieciństwa.  Po śmierci ojca, jego starszy brat stał się  prawie jak “drugi ojciec”, Roberto – o nim mowa – gdy Ronaldinho zaczął robić swoją karierę, Roberto stał się jego prywatnym agentem.

I tak oto potoczyła się kariera Ronaldinho:

Kluby: 1998-2001 Gremio 141 meczów (69 goli)

2001-03 Paris Saint-Germain 70 (22)

2003-08 Barcelona 192 (88)

2008-10 AC Milan 72 (26)

2011-12 Flamengo 62 (25)

2012- Atletico Mineiro

ale to nie wszystko

2014 – wygrał Recopa Recopa Sudamericana w klubie Atlético i odszedł z klubu.

Odtąd został agentem, co oczywiście było korzystne dla niego, gdyż dochodziło do niego wiele ofert z różnych stron świata. Każdy chce trenować z najlepszym.

Miłość do piłki nie ustała.

Iskra na boisku która powoduje wiele emocji.  Chęć walki,  bycia na boisku, atmosfery piłkarskiej, ciągłego doskonalenia się i nie przestawania robić tego co się kocha, doprowadziła do podpisania drobnych kontraktów z klubami, nie dla wielkiej kariery,  ale dla samego siebie.

Co Ronaldinho robi teraz?

Wolno by  pisać  eseje na temat jego kariery piłkarskiej, niemniej jednak powrócę do tematu jego hobby.

Czy kiedykolwiek uwierzylibyście, że ten wspaniały piłkarz ma dość przebojowe hobby?

O czym mowa…….. O śpiewaniu!!!

Ronaldinho – tak – ten Ronaldinho.

Kocham język portugalski za jego muzyczność! Ronaldinho śpiewa nawet, dość dobrze, ale powiedziałabym, że to dzięki językowi portugalskiemu, bez wyjątku piosenkarz, nawet nie utalentowany, amator śpiewa cudnie w języku portugalskim.

Swoją karierę ze śpiewaniem zaczął trzy lata temu. Okay, szczerze nie jest aż tak sławny jak Adele, czy też brazylijczyk Michel Teló, ale śpiewanie idzie mu całkiem dobrze. Ronaldinho jest zapraszany na różne festiwale w Brazylii by akompaniować innym piosenkarzom na koncertach.

Mam dla was dwa wideoklipy, gdzie Ronaldinho śpiewa wraz z innymi, znanymi w Brazylii piosenkarzami.

Jedna z dwóch podanych piosenek, w którym Ronaldinho Gaúcho przy boku Wesley Safadão ma swój udział w piosence – Solteiro de Novo. Tutaj z wielkim uśmiechem na twarzy, śpiewa (w skrócie ujmując) o hej, moi przyjaciele, wróciłem, chodźcie napijmy się razem. To jest dobry czas, by spędzić go z przyjaciółmi…… – tak, tak – to właśnie brazylijskie klimaty, gdzie muzyka to miód dla uszu, przy którejkolwiek z nich nogi same ruszają do tańca.

Ronaldinho zdecydowanie jest wielkim człowiekiem, człowiek sukcesu, który lubi bawić się życiem. Dla mnie to osoba godna naśladowania, osoba od której można wiele się nauczyć. Przede wszystkim determinacji w dążeniu do sukcesu, ale co najważniejsze by nie zagubić się w świecie fleszy, i być po prostu sobą.

Nie wegetować a żyć! – to recepta dla nas wszystkich. 🙂

==========================================================================

Hey! Today, about football. Concisely talking about most popular footballer in the world, namely:

Ronaldo de Assis Moreira – while all know him as -Ronaldinho Gaucho.

Football is the most exciting and also emotional sport. But players will not play forever.

So what does a Ronaldinho do in a free time?

Before I tell about his hobby, very briefly I am going to describe figure of the famous footballer.

Ronaldinho from a child have dreamed of becoming a football player. He had a dream as strong that he managed to fulfill it. When he had 13 years in his life, at one time, the dream became a reality. In the school, he won the tournament, he got up 23 goals, which opened the way to a career. Does before glory or after glory, the ball is always beside him.

Ronaldinho has more than 35 years, and although you can not see him anymore on the big tabloids, but the career of him  does not end there. At his first training he had accompanied by his dog, who never had enough flying behind the ball. He began his training of futsal, through which had trained the coordination of the ball in a small space.

You can see in his eyes, the passion. The belief in dream, gave him the power to perform. Now that faith he wants the first of all gives to the next generation.

 Who loves what  likes to do,  never gets bored. His life and football is all what he has.

He loved his family, he grew up in difficult social conditions, but nevertheless desire to be famous player has obscured his difficulties with the place and conditions of his childhood. After the death of his father, his older brother had become almost like a “second father”, Roberto – talking about him – when Ronaldinho began to make his career, Roberto became his private agent.

And so I rolled the career of Ronaldinho:

Clubs: 1998-2001 Gremio 141 matches (69 goals)

2001-03 Paris Saint-Germain 70 (22)

2003-08 Barcelona 192 (88)

2008-10 AC Milan 72 (26)

2011-12 Flamengo 62 (25)

2012- Atletico Mineiro

but that’s not all

2014 – he won the Recopa Sudamericana Recopa the club Atlético and left the club.

Since then became an agent, which of course was beneficial to him, as it occurred to him, a lot of offers from different parts of the world. Everyone wants to train with the best.

Love to the ball did not stop.

Spark on the playing field which causes a lot of emotion. The desire to fight, to be on the playing field, the atmosphere of football, continuous improvement and did not cease to do what you love, has led to signing of contracts with small clubs, not for a great career, but for himself.

What Ronaldinho doing now?

We are free to write a lot of essays about his football career, but I will return to the subject of his hobby.

Have you ever would believe that this great player has quite a breakout hobby?

About what I’m talking, about singing!!!

Ronaldinho – yes – that Ronaldinho.

I love the Portuguese for it musicality! Ronaldinho sings even fairly well, but I would say that it is thanks to the Portuguese language, without exception singer, not even a talented amateur sings wonderfully in Portuguese.

His career began with singing three years ago. Okay, honestly he is not as famous as Adele or Brazilian Michel Teló, but his singing is going quite well. Ronaldinho is invited to various festivals in Brazil to accompany other singers at concerts.

I have for you two music videos where Ronaldinho sings along with other known Brazilian singers. 

One of the two mentioned songs, where Ronaldinho Gaúcho side by side with Wesley Safadão has his performance in the song – Solteiro de Novo. Here, with a big smile on his face, sings (in short terms) o hey, my friends, I went back, come have a drink together. This is a good time to spend it with friends … … – yes, yes – it is the Brazilian climates, where the music is honey for the ears, with any of these songs legs move themselves to dance.

Ronaldinho is definitely a great man, a man of success, who enjoys  life.  For me, this person worthy of emulation, the person from whom you can learn a lot.  First of all, determination to succeed, but what is most important not to get lost in the world of flashes, and just be yourself.

Do not vegetate and live! – Is a recipe for all of us. 🙂

One reply to “Zawsze z uśmiechem i piłką przy boku, ale jest coś jeszcze ….. . – Ronaldo de Assis Moreira / Always with a smile and the ball at his side, but there is something else ….. . – Ronaldo de Assis Moreira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star