Państwowy urząd w Brazylii, i o wspólnej cesze Brazylijczyków i Polaków. / The government office in Brazil, and a common trait of Brazilians and Polish.

English version under the Polish.

Dzień jak codzień, środek tygodnia, dokładniej mówiąc środa. Wybraliśmy się do urzędu państwowego TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

TRE to miejsce typowo urzędowe,  skupiające się na rejestracji wyborców, sprawami związanymi z  konstytucją, na tworzeniu rad wyborczych i stref oraz do określania wyników i dyplomacji osób wybranych na szczeblu państwowym. Jeżeli powstają jakieś wątpliwości, czy problemy podczas wyborów, ta instytucja również zajmuje się uregulowaniem przez aparat sądownictwa, tych sporów. – tak w skrócie o tym wydziale.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub podjęciem pracy, koniecznie musisz mieć zaświadczenie o to tym, że brałeś udział  w wyborach. Jeżeli tego nie uczyniłeś to twoim obowiązkiem jest wstawić się do tego urzędu i oddać głos, a następnie wraz ze zaświadczeniem udać się do miejsca pracy.

Pierwszy raz spotkałam się z obowiązkiem oddania głosu przy wyborach. W Brazylii jest to bardzo istotny element.  Pewnie znajdą się osoby w Brazylii, które tak jak i w Polsce, są bierne, i nie biorą udziału w wyborach. Pomimo tego, jeżeli chcesz dostać pracę w Brazylii, to musisz zagłosować.  Możesz zostać zatrudniony bez oddania głosu w wyborach, ale ponad połowa firm w Brazylii wymaga dokumentacji, o tym czy pracownik brał czynny udział w ostatnich wyborach.

Powracając do meritum sprawy, chciałabym napomknąć na temat kolejek w urzędach. Czekanie w kolejce wymaga wielkiej cierpliwości, tak jak i  w Polsce. Kolejki wydłużają się z minuty na minutę.

Dodatkowo w Brazylii temperatura jest wysoka, upały czasami są niemiłosierne,  ludzie stoją w kolejce, która prowadzi aż po za budynek. Stoją na chodniku przed budynkiem, szukając cienia, by na chwilę odsapnąć. Ja wraz z Filippo czekaliśmy w kolejce ponad trzy godziny, by nareszcie odsapnąć z pokwitowaniem w ręku.

Mamy jedną cechę wspólną z Brazylijczykami. Lubimy bardzo narzekać na nasze kraje, urzędników i polityków w naszych krajach. Potok słów na temat nędznego systemu politycznego w Brazylii leje się jak krew z nosa. Nie bacząc na to, język portugalski jest tak pięknym muzycznym językiem, że obelgi płynące z ust Brazylijczyków rozpływają się jak delikatna nuta w moich uszach.

a6

Wszyscy jesteśmy tacy sami, reakcje ludzi, charakter ludzi niczym się nie różni. Jedyne co nas różni to kolor skóry i język.

Urzędy państwowe w Brazylii są lepiej chronione niż lotniska. Taśmy kontrolujące zawartość twojej torebki, siatki, bagażu. Bramki wstępu z czujnikami metalu. kontrolerzy dokumentów. Pełno służb cywilnych uzbrojonych po kostki.  Nie dziwi mnie ta ścisła kontrola, skoro ludzie pracujący dla państwa a dokładniej w urzędach państwowych mają lekko mówiąc wylane w swoją pracę.

Po prostu nie traktują swojej pracy poważnie. Na wszystko mają czas, nigdzie im się nie spieszy. Urzędnicy czasami robią sobie dość długie przerwy w pracy. Dlaczego tak jest?

A toż dlatego, że jeżeli pracujesz dla państwowego urzędu, państwo nie może cię zwolnić z twojego stanowiska. Mówiąc potocznie nie mogą wylać cię z pracy. Podjęcie tej pracy też nie jest łatwe, po trzeba przejść dość trudne testy, aby  zakwalifikować się. Więc dużo osób, studiuje przez kilka lat po to by zdać egzamin, zaś później  nic nie robić. A zarobki są dość zadowalające.

Nie mniej jednak podsumowując Polak jak i Brazylijczyk mają jedną wspólną cechę NARZEKANIE NA PAŃSTWOWE URZĘDY, które wywodzi się oczywiście z kalectwa systemu. Zostawię ten temat na tym poziomie, gdyż nasuwa mi się wiele negatywnych myśli, które mogłyby kontynuować ten lament. Dodatkowo  nasuwa mi się jedno pytanie:

Czy uważasz, że  głosowanie w wyborach powinno być obowiązkowe, tak jak jest to w Brazylii? hm.. tutaj mógłby się zacząć drugi temat.

Z takim oto akcentem Pozdrawiam serdecznie!


A day like every day, midweek – Wednesday.  We went to the office of the state TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

TRE is a typical official place, focusing on voter registration, issues related to the constitution, the creation of councils and electoral zones, and also to determine the results of election and diplomacy persons elected at the national level. If have any doubts arise, or problems during the elections, the institution also deals with the regulation of the judiciary, of these disputes. – So briefly about this department.

Before starting any business or taking a job, you absolutely must  have a paper that you gave the vote in the last elections. If this is not done it is your obligation to insert into this office and  vote,  then with that paper  go to the workplace.

The first time I’ve heard about the compulsory of voting at elections. In Brazil, this is a very important element . Sure there are people in Brazil, just as in Poland, are passive and do not participate in election. Nevertheless, if you want to get a job in Brazil, you must vote. You may be employed without a vote in the election, but more than half of the companies in Brazil requires documentation on whether the employee took an active part in the last election.

Coming back to the merits of the case, I would like to mention  about queues in the government offices. Waiting for own turn demands great patience, as well as in Poland. Queues extended so quickly.

Above that, in Brazil the temperature is high, sometimes heat waves are very strong . The people have to stand in line that goes out from to the building. People are standing on the sidewalk, looking for shade to rest for a while. Me and Filippo had waited in line more than three hours to finally breathe with receipt in the hand.

We have one thing  common with the Brazilians. We like really complain about our countries, officials and politicians in our countries. Flow of words about the miserable political system in Brazil raining down like a blood from the nose. Ignoring the fact, Portuguese is such a beautiful musical language that insults coming from the mouth of Brazilians melt like soft note in my ears.

a6

We are all the same, people’s reactions, the nature of people is no different. The only thing that differentiates us is skin color and language.

The government offices in Brazil are better protected than airports. Tapes control that contents of your handbag, plastic bag, luggage. Gateways  of metal detectors. The controllers documents. Full of civil service armed up. It does not surprise me, this strict control, if people working for the government have slightly saying, they give a shit for them work.

Just do not take their work seriously. All of them have time. They are not in hurry.  Sometimes they do a quite long break from work. Why is it like that?

Because if you work for a government office, the state can not fire you from your position. Take this work it is not easy, you have to go quite a difficult test in order to qualify. So a lot of people studying for several years to pass the exam, and then do nothing. The salary is pretty good.

Nevertheless, summarizing the Polish and Brazilian have one thing in common complains about GOVERNMENT OFFICES, which became naturally from the disability system. I’ll leave this topic at this level, because it brings  me a lot of negative thoughts, which could continue to lament. One more thing brings me the question:

Do you think that voting in elections should be compulsory, as it is in Brazil? hm .. here could start another topic.

With this accent here Best wishes!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star