Jeszcze kilka dni przed karnawałem cz. II / Few days before carnival part II

English version under Polish. 🙂

Ludzie zaczynają wielką imprezę z wielkim “before party”.

Pełno kolorowych ludzi, przebranych za różne postacie z kreskówek, czy też ubrani w błyszczące stroje, z połyskującymi akcesoriami, kwiaty we włosach, mocny makijaż. Dosłownie musi być wesoło i kolorowo! Karnawał musi być bajeczny!

Muzyka brazylijska, to nierozłączne elementy  folklorystyczne i współczesne. Przy śpiewaniu akompaniuje gra na bębnach i klaskanie oraz taniec, to są nierozłączne części muzyki afrobrazylijskiej.

Samba, która stała się królową karnawału. Samba powstała od Batuque był to taniec brazylijski pochodzący od  rdzennych tańców murzyńskiej ludności Brazylii: jongo, pochodzącej z Angoli semby i lundú. Batuque tańczono przy akompaniamencie bębnów.

Radość, wyzwolenie, szacunek i miłość! Klimat tejże imprezy jest wręcz nie do opisania, gdyż emocje i atmosfera wychodzą ponad stan umysłu!

filmiki pod wersją angielską 🙂

ENGLISH version:

People start a big party with a huge “before party”.

Full of colorful people, dressed up for various cartoon characters, or dressed in shiny clothes, shiny accessories, flowers in the hair, strong makeup. Literally has to be cheerful and colorful! Carnival must be fabulous!

Brazilian music, inseparable elements of folklore and present. While singing, accompanies playing drums and clapping and dancing, there are inseparable parts of Afro-Brazilian music.

Samba, who became the queen of the carnival. Samba originated from Batuque It was a Brazilian dance originating from the native dances of the black people in Brazil: jongo, originating from Angola samba and lundú. Batuque is a dance with music of drums.
Joy, freedom, respect and love! The atmosphere of this event is almost indescribable as the emotions and atmosphere go beyond the state of mind!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star