Gorąca, grudniowa noc w Brazylii, czyli święta we wspólnocie rodzinnej. / Hot, December night in Brazil, a holiday in the family community.

English version under Polish.

Dzisiaj zjadę w dół z temperaturą i atmosferą. Chociaż nie do końca z atmosferą, gdyż święta Bożego Narodzenia mają niewiarygodnie ciepłą i barwną atmosferę.

Wiem, mamy w Polsce początek lata, zaś w Brazylii jest to początek zimy. Chociaż zima w Brazylii w ogóle nie przypomina zimy polskiej (po za południowym regionem). Ale jasno stawiam sprawę! Będzie gorąco, bo czas świąteczny w grudniu, w Brazylii? Poprosiłam o pomoc moich przyjaciół z Brazylii jak i mojego ukochanego chłopaka, o małą pomoc : )

Boże Narodzenie w Brazylii nieodłącznie łączy się z rodzinną atmosferą,  w Brazylii rodzina jest priorytetowa. Brazylijczycy uwielbiają rodzinne spotkania.

W ciągu stuleci tradycje bożonarodzeniowe zmieniły się dość mocno. W XIX wieku spożywano dość sytą wigilię, zaś później rodzina uczestniczyła w pasterce z procesją. Główną dekoracją  w domu jest szopka  presépio”. Brazylijczycy wierzyli w to, że każda rodzina powinna przez siedem lat z rzędu wystawiać szopkę, bo jeżeli tego nie zrobi, to kara boska zejdzie z nieba. 

Na początku XX wieku, duży wpływ na obchody święta Bożego Narodzenia wywarli imigranci z Niemiec. To Niemcy w większości wprowadzili do Brazylii świętego Mikołaja „Papa Noel”, który w Wigilię przynosi dzieciom prezenty. Choinka stała się dodatkową dekoracją w domu.  

W grudniową noc jest gorąco i parno, zaś św. Mikołaj niczym nie różni się od świętego Mikołaja z Laponii, który w ciepłym czerwonym uniformie, z czarnymi zimowymi butami i czerwoną czapką z białym futerkiem, przybył do Brazylii, latynoskiego kraju, by obdarować dzieci prezentami.

Niezmiernie miło powitać fakt, że jeden element świąt BN nie został zmieniony – wspólna, rodzinna kolacja. Przesiadywanie przy stole w miłej atmosferze i wystawnym stole, na którym skład wchodzi:   bakalie (rodzynki, różne rodzaje orzechów…),  dania główne to:  indyk i rabanada (rodzaj francuskiego ciasta) oraz szynka. 😛

W temacie Bożego Narodzenia nie brakuje specjalistów,  a każdy z nich ma swój unikalny sposób świętowania tego zacnego święta:

„Choć oficjalne święto jest 25, większość ludzi nie pracuje również 24. Zawsze świętujemy w domu babci. Obchody zwykle rozpoczynają się wczesnym wieczorem w dniu 24 i trwa do 2-3 w nocy. Oto zabawna rzecz, prezenty przed jedzeniem haha. Po północy gromadzimy się w salonie wokół Bożego Narodzenia, aby dzielić się prezentami i dopiero po ostatnim prezencie udajemy się do jadalni, gdzie serwujemy kolację. Zawsze mamy indyka i wieprzowinę jako danie główne, fasolę, ryż i sałatki jako dania boczne. Przed kolacją świąteczną mamy przekąski, owoce, orzechy, soki owocowe, napoje bezalkoholowe i wino. 25  grudnia znowu zbieramy się na lunch, by dojeść “resztki” z kolacji świątecznej.”

„Więc, wraz z rodziną zazwyczaj robimy spotkanie 24 grudnia, w ciągu dnia i zaczynamy przygotowywać kolację. Wieczorem my mamy kolację około 22:00 i o północy wymieniamy się prezentami. 25 grudnia mamy wspólny obiad i po południu wszyscy powracają do domów.” – Leonardo, Belo Horizonte –

„Więc, w mojej rodzinie robi się tak: tydzień przed świętami, jedziemy do wujka domu (część rodzinny z mamy strony) i mamy obiad wspólnie z rodziną, czasem mamy modlitwę. W czasie świąt BN jedziemy do rodzinnego domu taty, ale tym przyjeżdżamy w nocy, więc pijemy, jemy …. I o północy święty Mikołaj puka do drzwi i jest to zawsze niespodzianka dla dzieci, kiedy otwierają drzwi. Jest zabawnie, gdyż jesteśmy trochę podchmieleni. Ale podsumowanie jest takie: w Brazylii zazwyczaj dni przed świętami lub w trakcie świąt najważniejsze jest zebrać całą rodzinę w jednym miejscu, przynajmniej tutaj w Brazylii rodzina jest bardzo ważna.” – Mario, Belo Horizonte –

„W mojej rodzinie tradycja to wspólny obiad o północy i obiad dzień później. Zazwyczaj gramy w „tajemniczy Mikołaj” , gdzie wymieniany prezenty w zabawny sposób. Zazwyczaj dajemy prezenty wszystkim dzieciom. Również dekorujemy dom na święta. To wszystko” – Evelin, Sao Paulo –

„My przygotowujemy obiad, ale zaczynamy jeść o północy. Czasami kilka dni przed … piszemy imiona wszystkich osób z rodziny na małym kawałku papieru, potem każdy bierze jedno imię i wylosowanej osobie dajemy prezent” – Renan, Sao Luis –

W Brazylii Boże Narodzenie głównie skupia się na wspólnocie rodzinnej i dobrym jedzeniu, oraz sympatycznej atmosferze.   

Reasumuje ten temat pięknymi zdjęciami babci Filippo, Mari i jej pięknie ustrojonym mieszkaniem. 

 

ENGLISH VERSION:

Today, I’m going down with temperature and atmosphere. Although not quite with the atmosphere, because Christmas has an incredibly warm and colorful atmosphere.

I know, we have the beginning of summer in Poland, and in Brazil is beginning of winter. Although winter in Brazil does not remind Polish winter at all (beyond the south region). But I make a clear statement!  It will be hot, because the holiday season in December, in Brazil!

With writing that topic,  I asked for help  my wonderful  Brazilian friends and my lovely boyfriend, for a little help:)

Christmas in Brazil is connected with family atmosphere. In Brazil family is a priority. Brazilians love family meetings.

Over the centuries, Christmas traditions have changed quite a bit. In the nineteenth century, a full eve meal was eaten, and later the family took part in a shepherd with a procession. The main decoration of the house is the crib “Presepio”. Brazilians believed that every family should exhibit a crib for seven years in a row. If they do not, the divine punishment will come down from heaven. 

At the beginning of the 20th century, immigrants from Germany exerted a strong influence on Christmas celebrations. Germans most have introduced the Santa Claus “Papa Noel” in Brazil, who gives gifts to children on Christmas Eve. Christmas tree has become an additional decoration at home.

The December night is hot and dry, Santa Claus is no different from Santa Claus from Lapland, who in a warm red uniform, with black winter boots and a red cap with white fur, comes to Brazil, a Latin country to gives gifts to children.

It is extremely nice to welcome the fact that one element of Christmas has not been changed – a common family dinner. Sitting at a table in a nice atmosphere and a full of food table, which includes: nuts (raisins, various types of nuts …), main courses are: turkey and rabanada (a kind of French bake) and ham. : P

There is no shortage of specialists in the Christmas theme, and each one has its own unique way of celebrating this glorious feast:

“Although the official holiday is on 25th, most of people don’t work on 24th either. We always celebrate at grandma’s home. The celebration normally starts early in the evening on 24th and goes until 2-3 A.M. on the next day. Here is a funny thing, the gifts come before food haha. At the stroke of midnight, we gather in the living room around the Christmas tree for sharing gifts and only after the last gift being shared we head to the dining room, where the dinner is served. We always have turkey and pork as main dish and beans, rice and salads as side dishes. Before the Christmas dinner we have a lots of snacks, fruits, nuts, fruit juices, soft drinks and wine. On 25th we gather again for having lunch, the “leftovers” from the Christmas dinner.” – my boyfriend Filippo, Belo Horizonte –

„ Well in my family we usually make a reunion on 24th during the day and start preparing the dinner. In the evening we have supper around 10pm and midnight we change presents.  On 25th we have lunch together and in the afternoon everyone comes back home.” – Leonardo, Belo Horizonte –

 “so in my family with my parents work this way: one week before xmas, we will go to my uncle house (part of my mother) and we have lunch with all the family of my mother, everybody together, sometimes have some prays.
And usually the day of the xmas we will go to my fathers family house, but this time we go
tonight, so we drink together, eat… and in the midnight the Santa Claus knock the door, that is always surprise for kids, when they open the door. Is funny because sometimes we are little bit drank hahaha
But the resume is: in brazil usually xmas day or days before the xmas is very important to bring the whole family together
, at least here in brazil family is very important.  – Mario, Belo Horizonte –

“In my family we have the tradition of have a dinner at midnight and a lunch on the day after. We usually play ‘secret Santa’, where we exchange gifts in a funny way. And we usually give gift to all the kids. There’s also Christmas decoration in my house during this time. I think that’s All” – Evelin, Sao Paulo –

“we prepare dinner… but we just start eat at 00h00, sometimes few days before.. we write everybody’s name in on piece of paper..  than everybody take one name.. and in the day.. we give gifs.” – Renan, Sao Luis –

In Christmas, the focus goes on community of family,  delicious food, and friendly atmosphere.

I am going to summarize this subject with beautiful pictures of Filippo’s grandmother ( Maria) house decoration.

One reply to “Gorąca, grudniowa noc w Brazylii, czyli święta we wspólnocie rodzinnej. / Hot, December night in Brazil, a holiday in the family community.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star