Wprost do dżungli – Park Inhotim / Straight to the jungle – Park Inhotim

Bardzo interesowało mnie to, jak wygląda brazylijska dżungla. Jak, tak naprawdę wygląda natura, ta dzika bezowładniona przyroda. Jednakże ze współudziałem Filippo i jego inicjatywą, wylądowaliśmy w parku Inhotim.

Okay, to nie jest dzika dżungla, ale dość spory kawałek terenu, gdzie nie tylko znajduje się część botaniczna ale również część artystyczna. Jedna wielka otwarta przestrzeń artystyczno – botaniczna. Tutaj wszystko może cię zadziwić.

P1230317

relaks przed wędrówką po Inhotim / relax before going inside the Inhotim

Przed wejściem, dostaliśmy mapę, która wskazała nam drogę! Jest to wielka powierzchnia około 20km2. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możesz przejść się pieszo przez Park lub za około 5 dolarów za osobę, przejechać się melexem.

Atrakcji tutaj nie brakuje. Próbowaliśmy zobaczyć wszystko. Na początku próbowaliśmy przejść na pieszo duży kawałek, ale później zdecydowaliśmy się wziąć melex, który doprowadził nas do najdalszych zakątków Inhotim.

Najpierw doszliśmy do:

Oiticica, Hélio

Sześć ścian składające się w formę geometryczną, nazywane również placem publicznym. Przestrzeń pomiędzy budynkami  formułuje plac publiczny jak również przestrzeń prywatną, gdzie ludzie mogą spędzać czas samotnie lub publicznie. Jednocześnie przebywając z formami, kolorami i materiałami.

Na otwartej przestrzeni w naturze, sposób postrzegania kolorów i form oraz materii staje się bradziej spójna. Niby prosty art ale jednak ta spójność daje wiele pozytywnych odczuć wewnętrznych.

Po drodze witał nas taki krajobraz ……

P1230333

Również zawitaliśmy do budynku pełnych obrazów przedstawiających dziką naturę brazylijską. Ta pełna gama barw wypełniająca te dwa obrazy dodaje głębi, tak, że patrząc w obraz można wyobrazić sobie piękną piaszczystą plażę, z lazurową wodą i palmy z dorodnymi kokosami. Zaś na innych egzotycznych drzewach wiele orientalnych gatunków ptaków siedzących na konarach, żyjących tym co “tu i teraz”  – po mojej klikuminutowej kontemplacji, takie oto spostrzeżenie. Te obrazy wręcz hipnotyzują, aż trudno oderwać wzrok.

P1230337
P1230334

Po chwili, wychodząc z budynku natknęliśmy się otóż, na coś takiego:

Ahearn, John – Torres, Rigoberto

P1230349
Rodoviária de Brumadinho, 2005
P1230341
Rodoviária de Brumadinho, 2005

Zamurowało mnie dosłonie jak te rzeźby w ścianie. Malowidła rzeźbiarskie Jhona Ahearna. Te rzeźby są bardzo realistyczne. Pokazują typowych mieszkańców Brazylii, dokładniej miasta Inhotim, okolicy Burmadinho. Te postacie przedstawiają typowych robotników, taką “szarą klasę społeczną” która jest kręgosłupem całej kultury latynowskiej. Każdy ukazany ruch, mimika twarzy, postawa pokazują charakter, wartość i witalność tych ludzi. Tutaj przedstawia dworzec autobusowy, miejsce gdzie tętni życie.

Zaraz obok na drugiej ścianie znajdują się inne rzeźby…..

Abre a Porta [Open the Door]  przedstawia uroczystą i pobożną procesję religijną, która odbywa się co roku w kościele tuż  na wzgórzu, który jest uchwalony przez Congado i Moçambique, dwa gałęzie.  Lokalna populacja czystej afrykańskiej linii pochodziła od niewolników, którzy praktykują rodzaj katolicyzmu, który pochłonął bóstwa animistyczne, czyli prościej mówiąc, takie bóstwa jak zwierzęta, rośłiny, kamienie, góry, rzeki, gwiazdy itd. Wierzyli w to, że wszystko ma duszę lub ducha.

Imponujące rzeźby!

P1230351

To nie koniec wrażeń, pewien kawałek trasy szliśmy wzdłuż buszu i dotarliśmy do przystanku, gdzie na chwile zatrzymaliśmy się, bo spostrzegliśmy uroczą małpkę, która swobodnie żyje w tym parku.

P1230356

Zachwyca mnie natura brazylijska, jej różnorodność.

W dalsze zakątki Inhotim zabrał nas melex.

Tutaj mogliśmy zobaczyć pouczyć się trochę fizyki i geografii.

Eliasson, Olafur

P1230372

Kalejdoskop – czyli obserwator pięknych kształtów  z łacińskiego. Ten kelejdoskop jest połozony na otwartej przestrzeni, dlatego w każdym momencie można zmienić obraz i utworzyć piękne kształty.

P1230371

Fizyką można się dobrze bawić. 😀

I to co totalnie powaliło mnie z nóg to, czego szukałam.

Aitken, Doug

Sonic Pavilion (2009) – to miejsce powstało w ciągu pięcioletnich badań. Zasada budowy jest bardzo prosta, ale znaleźć dobre miejsce do tego by usłyszeć GŁOS ZIEMI to sztuka.

Miejsce gdzie można usłyszeć głos ziemi. Jest to powtarzalny wzór bogaty w częstotliwości i tekstury, przypominając muzykę minimalistyczną, który rozprzestrzenia się pod wpływem echa.

Sonic Pavilion, 2009

Jego konstrukcja polegała na wywierceniu 200-metrowej studni głębinowej w ziemi.  Zainstalowanie zestawu mikrofonów, aby uchwycić dźwięk ziemi. Dzięki genialnemu systemowi wyrównywania  dźwięk ten jest odtwarzany w czasie rzeczywistym w pustym, okrągłym pawilonie, który został zaprojektowany tak, aby tworzyć równoważność dźwięku i relacji z otoczeniem. Te dźwięki wywarły ogromne wrażenie na mnie. Połączenie ekscytacji z nutą przerażenia. 

Po tych kilku miejscach, które udało się nam zobaczyć, bardzo zachwycił mnie ten park. Wiem, że w niedalekiej przyszłości na pewno powrócę tutaj bo warto!

Po udanej wędrowce po Inhotim czas na dobra kanapkę 😛

P1230305
czas na kanapkę / time for sandwiches

English version:

I was very interested in what the Brazilian jungle looks like. In the I did not land in the wild jungle. I landed in the Inhotim Park.

Okay, this is not a wild jungle, but quite big area, where is not only the botanical part but also the artwork. One big open space of art and botanical. Everything here can surprise you.

Take a relax next to the entrance before going to explore the wonderful nature

Before the entrance, I have got a map that shows the way up! It is a large area of about 20km2. Everyone will find something for themselves. I can walk through the park or for about $ 5 per person, take the golf cart.

Here you can not complain about lack of attractions. I was there with my good company mu fiance and his mother. We tried to see everything. At first we tried to walk on foot, but later decided to take golf cart, which led us to the farthest corners of Inhotim.

First we came to:

OITICICA, HÉLIO

Six walls made up of geometric form, also called public square. The space between made a public square as well as private space where people can spend time alone or publicly. The colors gives you an energy.

In open space in nature, the perception of colors and forms and materials becomes consistent. Simple art, but this consistency gives a lot of positive inner feelings.

On the way such a wonderful landscape greeted us ……

We also came to the building full of paintings showing wild Brazilian nature. This full color range, filling of these two images adds depth, so that when you look at the picture you can imagine “Beautiful sandy beach with azure water and palm trees with rich coconuts. And on other exotic trees, many of the oriental species of birds sitting on boughs, living here and now” — After my few minutes of contemplation, I felt hypnotized by them. It was hard walk away. The best paintings I have ever seen!

After a while, leaving the building, we came across something like this:

AHEARN, JOHN — TORRES, RIGOBERTO

Rodoviária de Brumadinho, 2005
Rodoviária de Brumadinho, 2005

It made me speechless literally to look at these 3D sculptures in the wall.

Jhon Ahearn’s sculptural paintings. These sculptures are very realistic. They show the typical inhabitants of Brazil, more specifically the town of Inhotim, the area of Burmadinho. These characters represent typical workers, such a “middle social class” which is the spine of the entire Latino culture. Every movement shown, facial expressions, attitude show the nature, value and vitality of these people. Here is the bus station, where life is full of energy.

Right next to the other wall there are other sculptures …..

Abre a Porta [Open the Door] presents a festive and pious religious procession that takes place each year in a church just up the hill, which is adopted by the Congo and Moçambique, two branches. The local population of the pure African line came from slaves who practiced the kind of Catholicism that consumed animist deities, or simply say deities like animals, plants, stones, mountains, rivers, stars, etc. They believed that everything had soul or spirit.

Impressive sculptures!

It was not the end of the adventure…

We walked along the bush and we reached the stop place where could take a rest, where we stopped for a while because we noticed a cute monkey who lives in this park. Looking for a treasure from the garbage. Unfortunately didn’t find anything. More good treasures are above our heads. 

I am fascinated by Brazilian nature, it’s diversity.

In the farthest parts of Inhotim we could see some physics and geography.

ELIASSON, OLAFUR

Kaleidoscope — an observer of beautiful Latin shapes. This kaleidoscope is positioned in the open area, so you can change the image at any time and create beautiful shapes.

Physics can be fun. : D

And what totally knocked me off my feet was what I was looking for.

AITKEN, DOUG

Sonic Pavilion (2009) — this place was created during five years of research. The principle of construction is very simple, but find a good place to hear the VOICE OF EARTH.

A place where you can hear the voice of the Earth. This is a repetitive pattern rich in frequency and texture, reminiscent of minimalist music that spreads under the echo.

Its construction consisted in drilling a 200-meter deep in the ground. Install a set of microphones to capture the sound of the Earth. Thanks to the brilliant alignment system, this sound is reproduced in real time in an empty circular pavilion that was designed to create an equivalent sound and connected with the environment. These sounds made a huge impression on me. Combination of excitement.

After those few places that we have visited , I was thrilled by this park. I know that in the near future I will definitely come back there because it’s worth it!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star