Ipanema – piękna siostra Copacabany / Ipanema – beautiful sister of Copacabana

English veriosn below Polish.

Obudził mnie szum wydobywający się z okna. Uliczna gwara przedostawała się do moich uszu. Zakwaterowanie mieliśmy w jednym z wieżowców na Copacabanie, apartament mieścił się na piątym piętrze. Słońce z trudem przedostawało się do okien, gdyż wielkie mury wzbijały się jak strzała w stronę nieba.

Temperatura w pokoju z minutę na minutę wzrastała. Robiło się coraz cieplej. O ósmej godzinie termometr na zewnątrz prawie pokazywał 30 kresek. – myślę – to będzie gorący dzień, idealny dzień na udar słoneczny dla osoby o jasnej, jak ściana karnacji.

No cóż – jestem w Rio de Janeiro, nie ma opcji by przegapić leżakowanie na plaży – skromna opalenizna by się przydała na moim ciele.

Z rana wyruszyliśmy na plażę. Jak cudownie – na Copacabanie tętniło życie! Pełno ludzi udających się na plażę, z ręcznikami w ręku, w strojach kąpielowych. Wzdłuż ulicy można było podziwiać pasjonatów sportów, uprawiających jogging, jadących na deskorolkach, czy kolarzy.

Copacabana jest najsłynniejszą plażą na świecie. Słynie ze swojego pięknego krajobrazu i wystrzałowych karnawałów.  Również to o Brazylii mówi się, że tutaj można spotkać najseksowniejsze kobiety w bikini, zapaleńców sportów wodnych tj surfing. Jak i najdzwyczaj utalentowanych piłkarzy, grajacych na piaszczystej plaży.

Copacabana

Tą dzielnicę zamieszkuje ponad 150 000 tysięcy ludzi. Plaża i przylegający do niej deptak ciągnie się około 4 km. Równolegle do plaży po drugiej stronie ulicy ciągną się apartamentowce z ekskluzywnymi sklepami, restauracjami i barami, gdzie można napić się brazylijskich drinków. Z ceną nawet trzykrtonie większą, niż warty jest tak naprawdę drink. No ale jeżeli chce się wypić drinka na słynnej plaży w Rio de Janeiro, to niewątpliwie taki luksus kosztuje.

Na plaży już widać sprzedawców, którzy chodzą ze swoimi towarami i próbują sprzedać swoje produkty plażowiczom i turystom. Moją uwagę przykuła chusta w kolorze czerwonym, po bokach kolorowe budynki, przypominające Rio de Janeiro ze swoich lat świetności, zaś na środku wielki Jezus, który stał się wizytówką Brazylii.

Nie znam portugalskiego, więc poprosiłam Carol (koleżankę, która towarzyszyła nam w Rio), aby utargowała cenę. Gdyż sprzedawcy widząc turystów z Europy, próbują wcisnąć towar o dwukrotnej cenie. Udało nam się kupić w rozsądnie. Oooo tak – to jest idealna pamiątka z Brazylii!

Iapnema - nowa chusta z wizytówką Rio de Janeiro / Ipanema - a new scarf with a showcase of Rio de Janeiro

Dotarliśmy na plażę po godzinnym spacerze. Skwar był niemiłosierny. W cieniu temperatura sięgała 35 stopni, zaś na słońcu około 44! Nawet bryza z oceanu nie pomagała poskromić tego skwaru.

gorąca atmosfera / hot atmosphere

Plaża Ipanema – siostra Copacabany – jest to przedłużenie plaży Copacabany, ale ma odrębną nazwę. Myślę, że Ipanema jest sto razy piękniejsza niż Copacabana. Swój urok zawdzięcza wzgórzom Dois Irmãos. Na tej plaży jest bardziej kameralnie niż na Copacabanie. Tutaj nie ma tłoku na plaży. Możne spokojnie znaleźć miejsce. Pomimo to, że plaża znajduje się prostopadle do Copacabany Atmosfera tutaj jest bardziej rozrzedzona. W wybrane dni tygodnia zamykany jest jeden pas ruchu drogowego dla faworytów biegania i ku radości właścicieli pupilów, z którymi bez problemu mogą spacerować.

“Czas na plażing” – wynajęliśmy parasol, gdyż bez niego, leżenie na plaży jest niemożliwe. Rozłożyłam swoją piękną chustę w słońcu i położyłam sie dosłownie na pięć minut, gdyż niewytrzymałabym ani minuty dłużej.

plażing / sunbathe

Z moją skromną opalenizną nic nie wyszło. Zbyt ryzykowne, ale pod parasolem, mogłam podziwiać fale wznoszące się i opadające na brzeg plaży. Piękna, przejrzysta woda Oceanu Atlantyckiego.

z gorącą Brazylijką Carol / with a hot Brazilian Carol :)

Z pragnienia kupiliśmy sobie po wodzie kokosowej, którą piliśmy prosto z kokosa. Cudownie ożeźwia w ten upalny dzień.

z przyjaciółmi Filippo: Caio, Camila i Carol / with Filippo's friends: Caio, Carol and Camila

Wraz  z Filippo chcieliśmy udać się na spacer wzdłuż plaży, do miejsca, gdzie znajdował się prysznic, którym można się schłodzić. Aczkolwiek spacer bez klapek na rozgrzanym od słońca piasku, mógł poparzyć nam nogi.

prysznic na plaży / shower on the beach

Reasumując.

Chłodny prysznic, spacer po plaży, leżakowanie, piękny widok na horyzont, woda kokosowa pokrzepiająca organizm.

Relaks na rozgrzanej w słońcu plaży, z przyjaciółmi, miłą atmosferą i w miejscu, które  ma w sobie to „coś”, takie wrażenia są niezapomniane.

A te tajemnicze “coś”. Z pewnością nie jestem pierwszą osobą, która to odczuła, bo już wiele lat temu zauważył to autor hitu „Dziewczyna z Ipanemy”. Piosenka, która opiała sławą tą brazylijską plażę. Każdego roku przyciąga setki tysięcy, jeśli nie miliony, ludzi.

Jeśli na plażę, to tylko tutaj do Ipanemy w Rio de Janeiro, w Brazylii.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

English version

I was awakened by the sound coming out of the window. Street noise came to my ear. The accommodations was in one of the skyscrapers on the Copacabana. The apartment was on the fifth floor. The sun had hardly touched the window, because as the high walls rose like arrows toward the sky.

The temperature in the room in every minute rose up. It was getting warmer. At 8 am, the outside thermometer showed up almost 30 degrees (Celsius) . – I think – it will be a hot day, the perfect day for a sun stroke for a person with a white skin like a wall.

Well – I’m in Rio de Janeiro, there is no option to miss sunbathe on the beach – a modest tan would look great on my body.

We went to the beach in the morning. How wonderful – the Copacabana was alive! Full of people going to the beach, with towels in hand, wearing swim-wears. Along the street, you could admire the passionate people doing sports as like jogging, skateboarding or cycling.

Copacabana is the most famous beach in the world. It is famous because of beautiful landscape and dazzling carnivals. In Brazil you can meet the sexiest women in the bikini and sexy surfers. Whenever you go, you can see talented footballers playing on the sandy beach.

Copacabana

This district lives over 150,000 people. Next ot the beach is boardwalk range for about 4 km. In front of the beach, on the other side of the street are apartment buildings with exclusive shops, restaurants, and bars, where you can enjoy Brazilian drinks. With a price up to three times more than the drink is really worth it. But if you want to have a drink on the famous beach in Rio de Janeiro, then surely this luxury costs.

On the beach, you can already see sellers who walk with their things and try to sell their products to the tourists. My attention was drawn to a scarf in red, with the colorful buildings on it, reminiscent of Rio de Janeiro from its glory years. In the middle of the scarf is Jesus, which became a statue of Brazil.

I do not know Portuguese, so I asked Carol (a friend who was with us in Rio) to arrange the price. When sellers seeing tourists from Europe, they try to hit the things at put the higher price. I paid reasonable rate. Oh yes – this is the perfect souvenir from Brazil!

We reached the beach after one hour walk. The heat was merciless. In the shade, the temperature reached 35 degrees (Celsius) and on the sun was about 44! Even the breeze in the ocean did not help to cool down the heat.

gorąca atmosfera / hot atmosphere

Ipanema Beach – Sister of Copacabana – This is an extension of Copacabana Beach but has a separate name. I think Ipanema is a hundred times more beautiful than Copacabana. Its charm owes to the hills called Dois Irmãos. This beach is more intimate than Copacabana. There is no crowds. You can easily find a place. Despite the fact that the beach is perpendicularly to Copacabana, the atmosphere here is more chill. Some days of the week, they close one lane of the road for fun’s of running and the joy of pet owners with whom they can easily walk.

“Time for the beach” – we rented an umbrella because without it, lying on the beach is unimaginable. I put my beautiful scarf in the sun and lay down literally for five minutes because I would not have stayed a minute longer.

25167861439_8874659876_o

With my modest tan, nothing came out. Too risky, but under the umbrella, I could admire the waves rising and falling off the beach. Beautiful, clear water of the Atlantic Ocean.

25167756869_7fae3e89d0_o

We have bought coconut water for each of us, which we drank straight from the coconut. Wonderfully refreshing on this hot day.

24903961364_31184ed549_o

Together with Filippo, we wanted to go for a walk along the beach, to the place where the shower was for cool off. Although a walk without flip flaps on the sun could burn feet.

24908575093_869c0d5792_o

Cool shower, beach walk, sunbathing, beautiful view of the horizon, coconut water everything you need.

Relax on the sun-warmed beach, with friends, nice atmosphere and in the place that has “something” in it, such impressions are unforgettable.

And these mysterious “something”. I am not the first person that explored this. Many years ago, one singer sang “Ipanema Girl”. A song that famed this Brazilian beach. Each year this beach attracts hundreds of thousands, if not millions, of people.

If you would like to experience the feelings of summer with hot air, hot people and sunbathing on one greatest beach – come here to Ipanema in Rio de Janeiro, Brazil!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star