Urodziny :) / Birthday :)

Dotraliśmy do domu babci Marii, gdzie przywitało nas grono rodziny. W tym gronie ukazał się Fredrick, któremu złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia i daliśmy prezent. Gdyż Fredrick tego dnia obchodził swoje święto.

widok z okna / view from windowWeszliśmy do jadalni, gdzie stół był zastawiony pięknie udekorowanymi słodkościami.

Akcentem przewodnim dekoracji był oczywiście anonimowany bohater, tak jak to wszystkie dzieci lubią najbardziej, dokracje swoich ulubionych postaci z bajek.     Fredrick na swoich urodzinach miał postać  z  “Paw patrol”.                                             Pełno balonów dokorowało wnętrze okna. Na kredensie leżały drobne upominki zapakowane w czerwony lub niebieski papier ze wstążką i “pieczęcia” w formie naklejki “Paw patrol”.dekoracje urodzinowe / birthday decorationTuż obok kredensu na środku jadalni znajduje się stół ze słodkościami. Mmm…. przepyszne brigadero w różnych smakach. Brigadero to małe kulczeki robione z mleka kondensowanego lub czekolady. Zaraz obok brigadero leżał tort, który był uwieńczeniem tego stołu. Pyszny tort czekoladowy z truskawkami, z czekoladowymi wafelkami, które przysłaniały boki tortu. Zaś na środku tortu stał bohater z kreskówki. 🙂ciasto urodzinowe / birthday cakepyszny tort z truskawkami / delicious birthday cake with strawberry brigadero w ślicznych kubeczkach / brigadero in cute pint-sized cupsNa rogu stołu stały kubeczki i napoje w formie coli, którą bardzo lubią Brazylijczycy oraz napojów alkoholowych tj. piwo, wino.                                                                                         Nie można zapomnieć również o dodatkowych gażetach urodzinowych jak czapeczki, które założyliśmy do wspólnego śpiewania Parabéns, jak również w wersji angielskiej Happy birthday oraz mój debiut po polsku Sto lat 😀 Tak, tak naśpiewaliśmy się po wszystkie czasy! Fredrick będzie żyć wiecznie 🙂

Sposób w jaki śpiewają piosenkę urodzinową Brazylijczycy podbiło moje serce. W tym śpiewie jest tyle ekspresji, miłości, radości. Klaskanie, podskoki, zmiana tonacji głosu. Szczęście i empatia wręcz wybucha z serc i ust gości.

Do wspólnych zdjęć dodaliśmy kilka gadżetów jak pióropusz boa, czy kolorowe okulary i kolorowy kapelusz. Każdy z gości obowiązkowo musiał zrobić wspólne zdjęcie z solenizantem.

Wieczór był cudowny. Noc była w miarę ciepła, sielanka rodzinna była cudowna, były tańce, pogaduchy, nawet wspólne zabawy tj. lepienie z plasteliny postaci z Pokemon.

Na dworzu grała muzyka z radia, brazylijskie sielankowe utwory. Kobiety rządziły w kuchni, dostawiając do stołu świeże dostawy brigadero. My zaś “młodsi członkowie rodziny” w  salonie lepiliśmy nasze cudowne formy z plasteliny.

z babcią Marią / With grandma Mariaz Filippo / with Filippo :*

W tamtym dniu przyszła mi myśl dziękczynienia za ten piękny dzień. Dziękczynienia za ludzi, których poznałam i których zdążyłam poznać, bo jedna osoba odeszła do domu Pana. Pisząc ten blog zrozumiałam, (może to błahy i ciągle powtarzający się motyw, ale jakże na czasie) jak bardzo ważna jest kontemplacja dnia. Żyć tym, co tu i teraz.

widok z okna / view from window


English version

We’ve arrived in grandmother Maria’s house, where welcomed us the bunch of families. One of the youngest member of family – Fredric showed up, which we wished the best wished and gave a gift to him. On this day Fredrick has a big day, his celebration.widok z okna / view from windowWe came to the dining room, where was a table full of beautifully decorated sweets. The theme of decoration was surely an anonymous hero, as like the all kids like very much. The decorations of the hero from favorite cartoons. Fredrick on his b-day had a hero from “Paw Patrol”. A lot of balloons decorated within the window.  On the dresser laid down small gifts packed in red or blue paper with ribbon and “stamp” in the form of sticker “Paw Patrol”.IMG_0675 Next to the dresser in the middle of the dining room is a table with sweets. Mmm… tasty brigadero with different tastes. Brigadero is a small chocolate bowl, made from condensed milk or chocolate. Fast by brigadero laid the birthday cake, which was wreathed on this table. Delicious chocolate birthday cake with strawberries and which chocolate wafers, that covered sides of cake. On the middle of cake on the top stands hero from the cartoon. 🙂 IMG_0709IMG_0720IMG_0679

On the corner of table stand cups and drinks in form of cola, that Brazilians like very much. Also other drinks like beers of wines.

Can’t forget also about extra birthday’s gadgets as like hats, that we wore for singing Parabéns, as also in English version Happy birthday and my debut in Polish Sto lat 😀 Yes, yes we sang for all languages. Frederick will live forever. 🙂

The song how Brazilians sing wins my heart. In this singing is a lot of expressions, love, and happiness. Claps on hands, jumping, changed pitch voices. Happiness and empathy downright exploded from hearts and mouth of guests.

For common pictures, we added some gadgets like a warbonnet, or colorful glasses and hat. Each of guests has to take a pic with the birthday boy!

The evening was wonderful. The night was quite warm, the bunch of families danced, talked and made fun with making forms of Pokemon with Play-Doh.

Outside played the music from the radio, Brazilian idyllic songs. The women were preparing food in the kitchen, served fresh brigadero to the table. Whereas we “youngest group of the family” in the living room will having fun, with Play-Duh.

IMG_0745IMG_0742In this day turned me out thoughts for thankful for that wonderful day. Thankful for people that I had met and these that I was lucky to meet because one person from that pics passed into the house of Lord. Writing this post blog (maybe it is a simple and repeated the motive, but always is in time) I understood how  important is the contemplation of the day. Live with, what is here and now.IMG_0705

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star