Jak się sprzedaje i kupuje w Brazylii – ciekawostki / How to sell and buy in Brazil – trivia

Robić zakupy, przecież to takie proste. W zasadzie żaden kraj nie różni się formą kupowania. Wybierasz produkt, czasem coś utargujesz – płacisz kartą lub gotówką i cieszysz się zrobionymi zakupami :D.

Jednak w każdym kraju znajdziesz coś ciekawego. W Brazylii jest kilka ciekawostek o kupowaniu.

Sprzedawcy na brazylijskich plażach nie lubią targować się z obcokrajowcami. Nawet czasem zdarzy się, że podwyższą cenę, byleby trochę więcej zarobić. Dla nich turysta Europejczyk to osoba szastająca pieniędzmi. W pewnym sensie nie dziwię się tym ludziom, że chcą zarobić więcej, bo życie w Brazylii dla Brazylijczyków z biedniejszych dzielnic jest bardzo ciężkie.  Tutejsi klienci zawsze wytargują cenę, nawet o połowę!

Wracając do tematu kupowania. Uwielbiam piwo! Jestem smakoszem piwa! Zawsze jak  podróżuję, to smakują regionalne lub krajowe browary 😀 . I tutaj też nadarzyła się okazja doznania innych zwyczajów niż te które znam.

WP_20160226_22_23_24_Pro

WP_20160722_18_57_25_Pro

W barach, pubach, czy klubach imprezowych istnieje ciekawy system płacenia z alkohol lub przekąski. Wchodząc do klubu płacisz za wstęp, jak to zwykle bywa. Również dostajesz karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Za każdym razem jak podchodzisz do baru i kupujesz alkohol, to barman wpisuje do twojej prywatnej karteczki co kupiłaś i cenę towaru. Nie płacisz za każdym razem, nie musisz wyciągać co chwile swojego portfela przy kasie. Płacisz przy wyjściu z klubu.  Przed wyjściem stoją napakowani ochroniarze w czarnych koszulkach, a zaraz obok są dwie lub jedna kasa. Podchodzisz, wyjmujesz swój dowód tożsamości, karteczkę i płacisz. Myślę, że to jest dobry pomysł, gdy za jednym razem zapłacisz za całą swoją imprezę. Nagle bierze cię moralniak: “dlaczego wyszłam po za budżet i obiecujesz sobie że już nigdy więcej” – hahaha. Drugi plus jest taki, podczas imprezy nie musisz zaglądać wiecznie do swojego portfela. Czujesz się bezpiecznie, że nic z niego nie uciekło podczas wyjmowania klepaków. – haha

Minusem są ciągnące się kolejki do kasy – musisz swoje odstać. Dodatkowo, co się stanie gdy zgubisz karteczkę ?? Tego nie wiem, nie przydarzyła mi się taka sytuacja, może wyjdziesz z klubu nie płacąc nic za zabawę  – chociaż kto wie.

W barach czy pubach piwko za pieniądze – eeee niee. Najpierw żeton za pieniądz. Czyli podchodzisz znów do kasy i prosisz o żetony. Żetony mają swoją wartość może to być 5, 10, 15 R$ (reais) . Potem z takimi żetonami podchodzisz do baru i prosisz o szaszłyka, piwko, frytki lub wodę. 🙂

IMG_0160

Myślę, że ten system płacenia jest stosowany ze względu na bezpieczeństwo. Ponieważ w Brazylii często dochodzi  do kradzieży. Więc, jeżeli weźmiesz przeznaczoną sumę i zamienisz ją na żetony,  jedynie co ci mogą ukraść, to żeton którego można tylko zamienić na towar z danego baru lub pubu.

Taka ciekawostka jeszcze –  nachodzi cię ochota na coś do picia. Nie ma problemu –  w Brazylii prawie na każdym rogu ulicy można spotkać sprzedawców, z wielkimi skrzyniami wykonanymi ze styropianu. W którym znajdują się zimne napoje, przede wszystkim są to wody kokosowe. Takie skrzynie ze styropianu są świetną izolacją. Więc jeżeli wrzucisz napoje do takiej skrzyni i dodasz wiadro kostek lodu, to zimna temperatura w środku utrzyma się przez kilka dobrych godzin.

IMG_0248

IMG_0249 (1)

Podoba mi się również pomysł na mini sklepik na ulicy. Bierzesz swój rower, pakujesz to co chcesz sprzedać i jeździsz po całym mieście rowerem, aż sprzedaż wszystko co masz!

IMG_0258 (1)

Dla mnie jest to niesamowicie inspirujące, w jaki sposób ludzie zarabiają pieniądze! Nic tylko uczyć się od nich kreatywności. 🙂

 

—————————————————————————————————————————————–

English version:

Do shopping, mind you – so easy to do! Basically, any countries do not have any difference in the form of buying.  You choose the product, sometimes bargain something – pay by card or cash and enjoy your shopping. 😀

For all that in every country, you can find something interesting. In Brazil are some trivia about buying.

The sellers on the Brazilian beaches don not like to bargain with foreigners. Even sometimes happen that they raise the price up. For them, the European tourists are people who spend money like water. In a certain sense, it does not wonder me. The life of poor Brazilian is really hard. But the local clients always bargain low price of the product.

Come back to the topic of buying. I love beer! I am foodie about the beer! Always when I travel, I taste regional or domestic beers :D. And here also I have got an occasion to experience different customs from these that I already have known.

WP_20160226_22_23_24_Pro

WP_20160722_18_57_25_Pro

In the bars, pubs, or clubs exist an interesting system of paying for alcohol or snacks. Going into the club, you pay for the entrance. Also you get the paper with your name. Every time when you come to the bar and buy the alcohol, then barman writes on your private paper, what have you bought and the price of it.  You do not need to pay every time, you do not need to reach out of your pocket the money. You pay before leaving the club. Next to the exit stands some securities with the black t-shirts, fast by two or one cashiers. You come, reach out of money and ID card, and then pay. I think this is a good idea. When in one time you pay for all your party. Suddenly morality takes over you “why I got over the budget and you promise yourself that never again” – hahaha. The second good point, during the party,  you do not need to look many times at your wallet. You feel kind of save, that nothing run away from it – haha.

The bad point is the internal queue to the counter – you have to wait so long. In addition, what happens if you lost your paper?? This, I do not know, never happened to me in this situation. Maybe you can leave the club without paying for the party – but who knows.

In the bars or pubs the beer for the money – oooh nooo! The first of all chip for the money. It means, again you come to the counter and ask about the chips. The chips have them value. It can be 5, 10, 15 R$ (real). Then with these chips, you can buy the beers, snacks .. etc.

IMG_0159

I think this system of paying is applied because of the safety. In Brazil the robbery is common. If you take the amount of money that you want to spend in the bar, and you change for the chips, the only what robber can steal is the chip, that can only change for the product from the bar or pub.

There are more trivial – if you feel thirsty. No problem – in Brazil in almost every corner of the street you can see sellers with a huge box made from Styrofoam. There you can find cold juices, most of them are coconut waters. These boxes are perfect isolation from the weather condition.  So if you put the juices to that box and add a bucket of ice cubes, then the cold temperature can keep for a few hours.

IMG_0248

IMG_0249 (1)

Also, I like the idea of mini stores on the street. I mean, you take your bike, pack all the stuff that you want to sell and ride a bike around the city until you sell all that you have!

IMG_0258 (1)

For me is an incredible inspiration, how people handle the poverty. Nothing that learns creativity from them!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star