Mangabeiras – park wielu możliwości / Mangabeiras – a park of many possibilities

 

English version under the Polish.

Dzisiaj zabiorę was na wycieczkę do jendego z najpiękniejszych parków w Belo Horizonte.

Przyjechaliśmy tutaj o 9:00 rano, dość wcześnie jak na niedzielny poranek. Słońce wschodziło powoli aż do południa.

Środek sierpnia, ranek był chłodny ale przyjazny. Rosa pokryła wokół trawę. Bardzo dobrze jest wstać wczesnie rano i poczuć przyjemne, orzeźwiające powietrze. Gdyż za dwie godziny, słońce wzniesie się do najwyższego poziomu, a promienie słoneczne niemiłosiernie będą parzyć.
W parku można doświadczyć wszystkich aktywności jakie lubimy robić na świeżym powietrzu.

mangabeiras
the benches with the wonderful view

 

Kawiarnie są ulokowane blisko wejścia i otoczone stawem,  dają impresję, jakby pływały na wodzie. Staw jest szeroki i płytki. Idąc przez most umieszczony przez środek stawu, można dojść na drugą stronę. Ta droga prowadzi do placu z ławkami przypominające odkryte trybuny. Na stawie są małe wysepki z ławkami, po to aby odpocząć, poczytać książkę, zrobić piękne zdjęcia.

IMG_0187
on the background coffee shops
IMG_0220
the path to the park

Idąc głębiej wzdłóż głównej drogi, można dojść do centrum sportowego. Glówną rolę mają tutaj boiska do piłki nożnej i przestrzeń do skateboardingu. Skatepark ma specjalne tory dla ekstremalnych sportów i dużą rampę. Napewno jest to raj dla wielbicieli skateboardingu.

Zpewnością do brazylijskiej kultury zalicza się profesjonalna, sprawna gra w piłkę nożną. Jakkolwiek byłam pod dużym wrażeniem patrząc na ludzi uprawiających skateboarding.
Może ten nowo-stary trend wpisał się w tą kulturę?
Mogłam zauważyć tam najmłodszych sportowców zaczynających swoją karierę, po osoby które już osiągnęły swój szczyt i teraz jeżdżą dla przyjemności.

Glównym celem naszej wycieczki był skateboarding. Tata Filippo – Andre jest wielkim fanem skateboardingu. Kiedy był młodszy robił ten sport profesjonalnie. Mógł zrobić wszystkie skomplikowane triki i jeździć po trudnej drodze. Dzisiaj jeździ dla relaksu. Ja myślę, że też z sentymentu do lat, kiedy mógł robić rzeczy niemożliwe na desce. Bardzo miło jest patrzez na ludzi w poważnym wieku, którzy kochają swoją pasję. Pomimo biegnących lat nadal cieszą się tym.

IMG_0192
Filippo’s father on his way

Jaki ojciec taki syn. Ten cytat idealnie wpisuje się w rolę Andre i Filippo. Filippo jest amatorem jazdy na deskorolce. On zaczął jeździć niedawno. Nadal rozwija swoje umiejętności balansowania na desce. Ja uwielbiam oglądać go kiedy on robi, to co lubi.

IMG_0196
Filippo skateboarding next to the huge romp

 

Co u mnie? Ja spędzałam czas patrząc na ojca i na syna którzy robili trudne kombinacje na deskorolce. Chodziłam wokół obiektów sportowych, aby oglądać utalentowanych piłkarzy i relaksowałam się w zacienionym miejscu.
Uwielbiam ten park. To perfekcyjne miejsce dla dzieci poszukujących małych przygód. Dla nastolatków spędzających czas z przyjaciółmi, dla rodzin które lubią spędzać czas poza domem. Wszystkich z nas którzy kochają naturę, sport, rodzinną sielankę.
Park jest jednym z największych zielonych przestrzeni w Belo Horizonte. Jest usytuowany 5 kilometrów od śródmieścia. W latach 60 i 70 ten tren należał do spółki górniczej, gdzie wydobywano żelazo. W 1982 roku park został otwarty i jest to najmniej zanieczyszczona część miasta ale najbardziej oblegana przez lokalnych mieszkańców.

IMG_0190
play ground for the kids

 

 

English version:

Today I am going to take you on the trip to one of the most beautiful park in Belo Horizonte – Mangabeiras park.
We’ve arrived here at 9:00 in the morning, pretty early on Sunday morning. The sun was rising slowly up until noon. The middle of August the morning was pretty cool and lovely.  The dew covered the grass around. It was good to get up early morning and had felt pleasure with the fresh air. Cause in two hours, the sun had to get to the limited point. The ray of heat supposed to burn my body mercilessly.
On that park can experience all the activities that people like to do outside.
The coffee shops located near the entrance, they are surrounded by pond give the impression, as it swam on the pond. The pond is wide and shallow. Walking through the pond on the concrete bridge can get to the other side. This way goes to the square with the benches with the form of bleachers. On the pond are small islands with benches, for time to have a rest, read the book and take wonderful pictures.
Going farther along the main way can get to the sports centrum. The main rule takes football fields and an area for skateboarding. The Skatepark has special tracks for the extremal sports and a huge ramp. For sure is the paradise for all the lovers of skateboarding.
Surely to Brazilian culture singed in the professional, capable football game. Whereas I was in a big impression looked at the people doing skateboarding.
Maybe this is a new-old trend signed in to this culture?
I could see there the youngest sportsmen, starting a career with the people that already achieved them high point in the career and now do for relaxing.
The main goal of our trip was skateboarding.  Filippo’s father – Andre is a big fan of skateboarding. When he was young, he has done professional skateboarding. He has done all the tricks and rode through the difficult roads. Today he rides to relaxing. I think it is for sentiment for the years that he could do impossible things on the skateboard. It was really nice to see people in the middle age, which loves passion. Even the spite of the years they still enjoy it.

The son, like father. The quotes perfectly combine with the rule of Andre and Filippo. Filippo is an amateur riding the skateboard. He started skateboarding a short time ago. He stills develop his abilities on balance on the board. I love to watch him when he does what he likes.
What about me? I was spending time looking at father and son doing complicated pirouettes on the skateboard. I  walked around the sports centrum, to watch talented soccer players and took relax in the shadow place.
I love this park. The perfect place for kids looking for small adventures. For teenagers spending time with friends. For families to like spend time outside. For the whole of us which loves nature sports, family time.
The park is one of the greatest green places in Belo Horizonte. It is located 5 km from downtown. On the 60s and 70s, this territory belonged to the mining company where iron was mined.  In 1982 the park was opened. It is least polluted part of the city and is the most besieged by local residents.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star