Lagoa da Pampulha – Belo Horizonte

(English version below)

Miejsce malownicze, wizytówka miasta i najbardziej turystyczne miejsce w Belo Horizonte.

Brazylia zachwyca mnie pod względem kolorów. Każdy odcień zieleni, wody czy kwiatów ma tutaj swoją moc. Nie można nie pokochać Brazylii pomimo jej trudności socjalnych czy ekonomicznych. Kto nie ma problemów? Jeżeli kogoś lub coś się kocha to bierze się całość wraz z wadami i zaletami!

Brazylia będzie zawsze kojarzyć mi się z intensywnością kolorów natury, intensywnego smaku przypraw, przeróżnych gatunków owoców. Woda, która zmienia odcień od lazurowego po błękitny, a przy większych głębokościach wpada w cimny pigment niebieskiego. Ale ….

Dzisiaj bardziej turystycznie. Opowiem trochę o Lagoa da Pampulha w której umieszczone jest jezioro o obszernej wielkości, najważniejsze centrum kultury dla mieszkańców.

Zacznę od głównej atrakcji i napiękniejszego kościoła w Belo Horiznote. Kościół świętego Frnaciszka z Asyżu. Pierwszy modernistyczny kościół brazylijski. Jego poziome i pionowe łuki nadają pięknej harmonii. Ten kościół jak wiele innych budynków wokół Lagoa da Pampulha, zostały zaprojektowane przez Oscara Niemeyer, brazylijskiego architekta. Jego projekty, które stoją do dziś idealnie wpasowały się w lokalną tradycję, brazylijski klimat i naturalne środowisko.

Zachwyciła mnie sala balowa, z 1943 roku, kiedy została otwarta, znajdowała się tutaj restauracja, gdzie za pewne serwowano brazylijksie przekąski jak coxinha. Bar z którego przelano hektolitry cachacy do drinków, jak naprzykład camparinha. No i oczywiście prakiet do potańcówek brazylijskiej samby. Sala balowa była idealnym miejscem wydarzeń muzyczno-tanecznych. Kiedyś tętniło tutaj życie.

Dzisiaj to miejsce służy do wydarzeń artystycznych tj.wystawy obrazów, rzeźb itp.  Przy wejściu na podłodze jest sklejony z parkietem, okrągły, wielki plan miasta. Tak jakoś bez smaku w porównaniu z poprzednim tętniącym życiem miejscu.

Może byłoby lepiej dla miasta jak i turystów obudzić to miejsce i ponownie rozniecić ogień na parkiecie? Osobiście, to miejsce bardziej by mnie uwidło w 1943 roku,  w latach swej świetności.

Gdy przeniesiemy się na drugi brzeg jeziora, tam znajduje się piękne muzeum sztuki, gdzie odbywają się wernisaże, można podziwiać piękne galerie itp. To miejsce jest prawidłowe do wszelkich wydarzeń atrystycznych. Muzeum sztuki do wernisaży, wystaw itp. a sala balowa jak sama nazwa wskazuje do tańca!

Piękna jest lagoa de Pampulha, pomimo, że Brazylia zmieniła się bardzo na przestrzeni 50 lat. Widać to nawet po tym jak użytkuje się takie obiekty jak te. Rządzący nie do końca mieli plan na to, jak zaspokoić gospodarkę turystyczną i spragnionych dusz towarzystwa. Gdyby trzymali się pierwotnego planu myślę, że to miejsce byłoby złotem.

The colorful place, the calling card of the city and the most touristic place in Belo Horizonte.

Brazil impresses me in term of colors. Every shade of green, water or flowers are powerful here. You can fall in love in Brazil, despite the economic or social difficulties. Who does not have a problems? If we love someone or something than we take all advantages and disadvantages!

Brazil is well known for it’s nature, the amazing flavorsome food and all of it’s spices. But ….

Today, I am going to tell you a bit about  Lagoa da Pampulha with the beautiful lake located in the center. The most important cultural center for residents.

I will start from the main attraction and the most beautiful church in Belo Horizonte. Church of St. Francis of Assisi. The first modernist Brazilian church. Its horizontal and vertical arches give beautiful harmony. This church, like many other buildings around Lagoa da Pampulha, was designed by Oscar Niemeyer, a Brazilian architect. His designs that stand until today, perfectly fit into the local tradition, the Brazilian climate and the natural environment.

Impressed me the ballroom from 1943, when it was opened, there was the restaurant, where everyone could tasted Brazilian snacks, as like coxinha. The bar served hectoliters of cachaca to drinks as camparinha. Also the were dance floor for dancing Brazilian samba.

Today this place is used for artistic events, such as exhibitions of paintings, sculptures, etc. Next to the main door, on the floor is glued large city plan, shaped of circle. Nowadays is more tasteless compared to the previous bustling place.

Maybe it would be better for the city and tourists to wake up this place and rekindle the fire on the dance floor? Personally, this place would make more effort to me in 1943, in the years of its glory.

When we move to the other side of the lake, there is a beautiful Museum of art, where take place vernissages. You can admire beautiful galleries etc. This place is right for all artistic events. The Museum of Art for vernissages, exhibitions etc. and the ballroom as the name suggests for party!

The Lagoa de Pampulha is beautiful, despite the fact that Brazil has changed very much over 50 years. The governments do not have a plan on, how to satisfy the tourist, economy and the thirsty souls of entertainment. If they could sticked to the original plan, I think this place would be a gold.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star