Infrastruktura miejska w Brazylii / Urban Infrastructure in Brazil

English version below. 

Życie w Brazylii nie jest łatwe. Nie dość, że ekonomicznie kraj kiepsko stoi, to wszędzie pod górkę… no a ale dzisiaj z górki.  
Brazylia jest krajem wyżynnym. Nie chcę pominąć pięknej niziny Amazonki, gdzie jeszcze nie byłam, ale jak każdy z nas pamięta z lekcji geografii jest cudem natury ;). 
Przechodząc do sedna sprawy, większość miast jest ulokowana na wschodzie, bardziej na wschodnich wybrzeżach kraju. W tym punkcie znajduje się centrum wyżyn. Nie lada wyzwanie dla inżynierów, postawić piętrzące się wieżowce na wzniesieniu. 
Miałam zaszczyt spędzić trochę czasu w Belo Horizonte w regionie Buritis. Uwielbiam tą dzielnicę. Położona jest na wzniesieniach i pagórkach. Wychodząc codziennie na zakupy, na spacer, lekkim krokiem schodzę w dół miasta, w samych klapkach havaianas, które Brazyliczycy tak uwielbiają.  
Przyjemnie schodzi się w dół, w szczególności gdzie temperatura sięga zenitu. Człowiek nie musi się aż tak wysilać i wylewać “siódmych potów”.  
Powroty do domu są wielkim wyzwaniem. W szczególności, kiedy wraca się z marketu, z zakupami. Na szczęście market jest blisko, ale trzeba podjąć 20-to minutową walkę tachając ze sobą cieżkie siatki z zakupami. Wejść do domu, który znajduje się na szczycie. Siłownia za darmo! 
Moi drodzy, już wiem, dlaczego Brazylijki mają wielkie, ponętne pośladki. Chodząc codziennie po mieście, gdzie teren nie jest płaski, a czasami wzniesienia są bardzo wysokie, można wyćwiczyć niektóre partie ciała 😀 – moja teoria brazylijski pośladków. 
Wracając do tematu! Buritis jest najmłodszą dzielnicą w Belo Horizonte. Tutaj są rozprzestrzenione na wielkim obszarze wielkie apartamentowce, wysokiej klasy. W sąsiedztwie znajdują się wysokie budynki, zbudowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych, z gigantycznymi terenami rekreacyjnymi.  Inne dzielnice miasta są starsze i dlatego mają więcej struktur prostych lub mniej przestronnych. Buritis ma szerokie ulice, ogrody, nienaganną urbanistykę. 
Najważniejszy punkt piękne widoki, otoczone górami i wzgórzami. 
Myślę, że  fotografie pokażą, to co chciałam przekazać. 

English version:

The life in Brazil is not so easy. The economy is crushed and everywhere everything is uphill. 

Brazil is the upland country. I do not want to miss the beautiful Amazonian lowlands, where I have not been yet, but as each of us remember from geography lessons is a miracle of nature;). 
Getting to the heart of the matter, most of the cities are located on the east side of the country, more on the east coast of the Brazil. 
Here are cities located in the center of the highlands. The big challenge for engineers, put up towering skyscrapers on a hill. 
I had a pleasure to spent a little bit time in Belo Horiznote in te region Buritis. I really like this region. It leis on the hills. Going out every day for a shopping or for a walk. Walking down the city is freely. In the havaianas flip-flops that the Brazillian people love so much. 
Going back home is a great challenge. Especially, when you come back from the market, with the shopping. Fortunately, the market is close. I had to take a 20-minute fight with walking by tearing the tough shopping at the same time. Enter the house which is at the top. Gym for free! 
Dear friends, I already know why Brazilians women have big, shapely butts. Walking around the city every day, where the paths are not flat, and sometimes the hills are very high, can train some parts of the body. It is simple and logical theory about Brazilians butts. 
Back to the topic! Buritis is the youngest district in Belo Horizonte. Here are large apartment buildings, high class. They are spread over a large area. In the neighborhood there are high buildings, built from the second half of the eighties, with gigantic recreation areas. Other districts of the city are older and therefore have more simple or less spacious structures. Buritis has wide streets, gardens, impeccable urban planning. 

The most important point this district has beautiful views, surrounded by mountains and hills.

I think that the photographs will show what I wanted to convey.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star