Czarne złoto / Ouro Preto

English version below. 

Ouro Preto piękne miasto w stanie Minas Gerais w Brazylii. Nazywane “czarnym złotem” ze względu na duże wydobycie złota w tym rejonie, w XVIII wieku. Miasto położone jest na stromych zboczach Vila Rica. Kiedyś Ouro Preto było stolicą Minas Gerais. Dzisiaj tą rolę pełni miasto Belo Horizonte. Tutaj w Ouro Preto zaczęła się gorączka złota w Brazylii. Niestety cały dobrobyt został odebrany Brazylii i przywieziony do Portugalii. Aktualnie miasto słynie z turystyki. Wiele pięknych kościołów, mostów, fontan jest świadectem dawnego dobrobytu. Wjeżdżajac do miasta można odebrać wrażenie, że miasto jest zapuszczone. Ponieważ w XIX i XX wieku, kiedy to “złota era” skończyła się w tym regionie i wiele wpływowych osób wraz z dobrami tego regionu opuściło Ouro Preto. Spowodowało to stagnację gospodarczą, która miała swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że miasto zachowało pierwowzór konstrukcji kolonialnym. Wszysykie budowle zachowały oryginalny klimat.  Minusem jest to, że większość budynków jest zaniedbana i wymaga pielęgnacji. Pomimo tego Ouro Preto jest nazywane skarbem ludzkiego geniuszu, ponieważ w tak surowej wyżynnej przestrzeni zostało estetycznie zaprojektowane. Całe miasto było prowadzone przez portugalskich imigrantów, myślę, że to całkiem dobrze, że portugalczycy wprowadzili kilka stylów sztuki europejskiej z XVIII wieku dodawając kilka nowych detali w dekoracjach, rzeźbach.  Boli mnie tylko to, że portugalscy imigranci opanowali ten region, stworzyli swoją kolonię. Obnażyli Ouro Preto ze złota i zostawili miasto na pastwę losu. Dopiero od lat 30 XX wieku kraj zapewnia ochronę całemu dobrodziejstwu kulturalnemu. 

P.S. Galeria zdjęć znajduje się pod angielską wersją.

English version: 

Ouro Preto is a beautiful city in the state of Minas Gerais in Brazil. Called “black gold” because of the large gold mining in this area in the XVIII century. The city is located on the steep hill of Vila Rica. On the past Ouro Preto was the capital of Minas Gerais. Today, the city of Belo Horizonte plays this role. Here in Ouro Preto the gold rush had started the gold rush in Brazil. Unfortunately, all prosperity was taken from Brazil and brought to Portugal. Currently, the city is famous for tourism. Many beautiful churches, bridges, and fountains are a testimony to old prosperity. Driving into the city you can feel like the city is run down. Because in the XVIII and XIX centuries, when the “golden era” ended in this region and many powerful people left this region, Ouro Preto along with the goods of this region. It caused economic stagnation, which had its pluses and minuses. The plus is that the city has kept the original colonial construction. All the buildings have preserved the original atmosphere. The minus is that most buildings are neglected and need care. Despite this, Ouro Preto is called the treasure of human genius, because it was aesthetically designed in in the raw highland space. The whole city was run by Portuguese immigrants. I think it’s pretty good that the Portuguese introduced several styles of European art from the 18th century, adding some new details in decorations and sculptures. The only thing that hurts me is that Portuguese immigrants have taken over this region and created their colony. They exposed from Ouro Preto gold. Left out there to rot. Only from the 1930s does the country provide protection for the entire cultural benefit.

Zapraszam do galerii zdjęć, w której znajdują się opisy najważniejszych części miasta. 

I would like to invite you to the photo gallery, where you can find descriptions of the most important places of the city.

Praça Tiradentes
W centrum miasta znajduje się główny plac. Nazwa placu pochodzi od rewolucjonisty, mieszkańca Ouro Preto – Tiradentesa. Na placu głównym jest mnóstwo sklepów i kawiarni. Też bardzo popularna lodziarnia, która sprzedaje lody o samakach owocowych, pochodzących z Amazonii. Również na placu znajduje sie muzeum “Museu da Inconfidencia”. 

The main square is located in the city center. The name of the square became from the revolutionary, the inhabitant of Ouro Preto – Tiradentes. There are many shops and cafes on the main square. Also very popular ice creams store, which sells ice creams with flavor of fruits from the Amazon. Also on the square is the museum “Museu da Inconfidencia”.


Kościół świętego Franciszka z Asyżu. / Igreja de São Francisco de Assis /Church of St. Francis of Assisi

Kościół św. Franciszka z Asyżu to kościół katolicki w mieście Ouro Preto. Ma w sobie elementy baroku. Jeden z najważniejszych zabytków sztuki kolonialnej. W kościele wykonywane są koncerty muzyki orkiestrowej i wokalnej, prezentujące kompozycje autorów kolonialnych. W środku w kościele znajdują sie symbole nawiązujące do “Vanitas vanitatum” – Marność nad marnościami. Te symbole przypominają nam o tym, że jesteśmy tutaj na chwilę, a nasze życie tutaj powinniśmy przygotować do wiecznego zbawienia. 

Church of St. Francis of Assisi is a Catholic church in the city of Ouro Preto. It has elements of the baroque. One of the most important monuments of colonial art. The church hosts concerts of orchestral and vocal music, presenting compositions of colonial authors. In the middle of the church there are symbols referring to “Vanitas vanitatum” . These symbols remind us that we are here for a moment, and that we should prepare our lives here for eternal salvation.


Nossa Senhora do Carmo / Matka Boża z góry Karmel / 
Our Lady of Mount Carmel

 Kościół w Ouro Preto zdobiony w portugalskich kaflach z XVIII wieku, będący pamiątką kolonialnej przeszłości.

The church in Ouro Preto decorated with portuguese tiles from XVIII, there are testimonties of the colonial past. W mieście można podziwiać rzeźby epoki baroku, rzeźbiarza Aleijadinho. Cudowne budynki, rezydencje, mosty, kościoły w stylu barokowym, tworzą wraz z nieregularnym, czyli wyżnnym krajobrazem piekną oprawę sceniczną. 

In the city you can enjoy the sculptures of the Baroque era. Wonderful buildings, residences, bridges, and Baroque-style churches create a beautiful stage scenery with an irregular highland space.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star