Moja droga krzyżowa na Corcovado – Rio de Janeiro /My way of the cross to Corcovado – Rio de Janeiro

English text below Polish.

Wycieczka w Rio de Janeiro nie była zbyt długa, ze względu na mój stan zdrowia, który z dnia na dzień pogarszał mój humor i odbierał siły. Dostałam infekcji, która dokuczała mi podczas podróży.
Pomimo tego będąc w Rio de Janeiro nie potrafiłam powiedzieć “nie” małym wycieczkom. Zdecydowaliśmy się wybrać na bardzo słynny punkt widokowy do Rio de Janeiro, gdzie jest pomnik Jezusa Zbawiciela.
Z moim marnym stanem zdrowia, to była jak droga krzyżowa na Golgotę! No może droga nie była zbyt ekstremalna, ponieważ z Copacabany do pewnego punktu na szczycie Corcovado zawiózł nas bus. Zaś dosłownie schody zaczęły się od momentu wyjścia z autobusu aż na sam szczyt.

Moje ciało dosłownie piekło od środka ze względu na infekcję, jak i na zewnątrz ze względu na upalną pogodę. Uwierzcie mi bez kapelusza, czapki z daszkiem, czy jakiejkolwiek ochrony na głowę nie ma sensu wspinać się na Corcovado.
Na zdjęciach możecie mnie zobaczyć z pięknym uśmiechem na twarzy. Same widoki i bycie tak blisko Jezusa uśmierza wszelki ból!


Ten piękny 38-metrowy pomnik Jezusa Zbawiciela. Jak już wspomniałam, dostać się do niego można za pomocą busa ( Bus “Circular 1”) , który odjeżdża z Copacabany. Koszt przejazdu to około 62R$, czyli około 14 euro. Również są kolejki liniowe lub dla odważnych, można wspiąć się po 222 schodach!
Pomnik ten upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Brazylię.

Kilka interesujących faktów:

  1. Pomnik został po raz pierwszy umyty przed wizytą Jana Pawła II, czyli około 1980 roku, 50 lat po jego zaprojektowaniu.
  2. Inna ciekawostka jest taka, że pierwszy projekt pomnika miał mieć dwa symbole które miał trzymać Jezus: krzyż i glob. Tego projektu nie oceniono pozytywnie, większość krytyków widziałoby Jezusa trzymającego piłkę w ręku niż glob. 😀 Więc prace wstrzymano na jakiś czas. Pewnego dnia pojawił się polsko-francuski rzeźbiarz Paulo Landowski, który zaprojektował pomnik, który stoi do dziś na Corcovado!
  3. Kiedy doszło już do ustawiania na szczycie pomnika, wiele brazylijczyków pomagało go stawiać. Pogłoski głoszą, że kobiety, które pomagały przyklejać płytki ze steatytu, na ich odwrocie wypisywały modlitwy, prośby i wspomnienia. Te płytki z prośbami na odwrocie są tam do dziś!

Pomnik Jezusa Zbawiciela dla brazylijczyków jest czymś więcej niż pomnikiem. Ten pomnik to symbol “nauki, sztuki i religii”.

English version:

The trip to Rio de Janeiro was not too long, because of my bad health condition. Which made my mood worse by the day and regained strength.
I got an infection that bothering me during the trip.
In spite of this I could not say “no” to small trip to Rio de Janeiro. We decided to go to the very famous viewpoint in Rio de Janeiro, what is the statue of Jesus the Redeemer.
With my poor health condition, it was like the Way of the Cross on Golgotha! Well, maybe the road was not too extreme, because we took a bus from Copacabana to a certain point on top of Corcovado. And literally, the stairs started from the moment we left the bus to the very top.

My body literally burned from the inside because of the infection and outside because of the hot weather. Believe me without a hat, baseball caps, or any protection on your head, it makes no sense to hike on Corcovado.
In the pictures you can see me with a beautiful smile on my face. Beautiful views and being so close to Jesus relieves all pain!

This beautiful 38-meter statue of Jesus the Redeemer. As already mentioned, you can get to it by bus (Bus “Circular 1”), which leaves from Copacabana. The cost of travel is around 62R$ (about 14 euros). There are also trains or for the brave ones, you can climb 222 stairs!
This monument reminds for Brazilian the independence day.

Some interesting facts:

  1. The monument was first cleaned before the visit of John Paul II, that was around 1980, 50 years after it has designed.
  2. Another curiosity is that the first design of the monument had to have two symbols that Jesus had to hold: the cross and the globe. This project was not rated positively, most critics would see Jesus holding the ball in his hand than the globe. So the work had stopped for awhile. One day appeared a Polish-French designer Paulo Landowski who designed a monument that stands until today on Corcovado!
  3. When it was already set up at the top of the monument, many Brazilians helped to set it. Rumors says that women who helped stick soapstone tiles, on their backs they wrote prayers, pleas and memories. These tiles with memories on the back are there to this days.

The statue of Jesus the Savior for Brazilians is more than a monument. This monument is a symbol of “science, art and religion”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star