I ‘ve got married with Brazilian! / Wyszłam za mąż za Brazylijczyka!

before starting: below the Polish version is English and then some wonderful pictures!

Wspólne tworzenie własnej historii.

Planowanie uroczystości ślubnej nie jest łatwą sprawą. Wymaga umiejętności logistycznych, dekoratorskich, planowania, zarządzania, dokładnej ekonomii, .. i pewnie wiele innych.

Wesele polsko-brazylijskie zorganizowaliśmy w Polsce. Według polskiej tradycji wesele robi się w miejscowości panny młodej. Również ze względu na to, że mieszkamy w Europie, było nam po prostu łatwiej.

Najważniejszym punktem organizowania wesela międzynarodowego jest posiadanie wiedzy kulinarnej kraju z którego przyjeżdżają goście.

Nie w sposób zadowolić gości całkowicie stawiając na kuchnię polską, a to dlatego, że na polskich weselach nadal rządzą potrawy mięsne w żelatynie, czego totalnie nie mogą polubić obcokrajowcy przyjeżdżający na polskie wesela. Ogórek i wódka jeszcze ujdzie, ale żołądki w żelatynie nie przejdą.

Co do napojów jednoznacznie na stołach pojawiła się polska wódka, która według opinii brazylijczyków nie posiada dużej mocy. Z czego wynikają ich wnioski? Po całonocnej zabawie weselnej aż do następnego popołudnia mogli pić i bawić się na całego! Jak to możliwe, że przy dużej ilości alkoholu można stać na nogach całą noc, zdrzemnąć się na kilka godzin, wstać i dalej bawić się i pić?

Brazylijczycy uwielbiają zimne piwo. Zimne nie znaczy wyjętę z lodówki. Zimne to znaczy niemalże zamrożone piwo. Smakuje lepiej ale również orzeźwia. My serowaliśmy piwo regionalne, piwo tworzone w Lęborku, piwo kraftowe “Ale browar”, które podbiło serca naszych gości.

Dekoracje są jedną z najbardziej kreatywnych i najprzyjemniejszych czynności związanych z organizowaniem wesela. Mieliśmy to szczęście i zaszczyt, że moja siostra Paulina jak i moja dobra koleżanka (sąsiadka) Kasia pomogły mi w dekorowaniu sali weselnej. Głównym motywem na sali weselnej były kwiaty. Nie było jendego tematu! Po prostu kwiaty i balony, które razem prezentowały się bajecznie na sali weselnej.

Oczywiście nie mogliśmy zbytnio naruszać miejsca na stołach, ponieważ szefowa kuchni poprosiła o dość dużą ilość miejsca na jedzenie, które podczas wesela świeża dostawa była serwowana co dwie godziny! Takiej ilości jedzenia żaden obcokrajowiec się nie spodziewał, czy to Brazylijczycy, i wiele innych narodowości, które pojawiły się na naszym weselu. Nie przypuszczali, że jedzenie jest jednym z najważniejszych punktów wesela.

W kościele, w mojej parafii główną dekoratorką była siostra zakonna, która nieszczędziła swojej wyobraźni. W drodze towarzyszącej nam do ołtarza otaczały nas świeczki, tiule w kolorze jasnego różu i bieli. Zaś przy ołtarzu była niezmierzona ilość kwiatów w kolorach ciemnego, jasnego różu, bieli i trochę zieleni.

Z rozmów z rodziną Brazylijską, dowiedziałam się, że wesela brazylijskie, to bardziej bankiety, które trwają do północy, z szampanem czy winem musującym w ręku. Jednak my skupiliśmy się na polskiej tradycji.

Odbyło się błogosławieństwo w domu panny młodej, gdzie rodzice pobłogosławili nas wodą święconą. Może nie było to typowe polskie wesele, bo zamiast oczepin było rzucanie hawajskimi kwiatami, ale był za to polski taniec tradycyjny “Polonez”, który z udziałem naszych międzynarodowych gości wyszedł dość komicznie. Tort weselny z egzotycznymi kwiatami na nim, krojenie pierwszego kawałka i wspólne dzielenie się nim – odhaczone. Również gospodarze domu weselnego przywitali nas solą, chlebem i kieliszkiem wódki. Na sali weselnej było wspólne śpiewanie sto lat i pierwszy szampański toast. Zaś moi kochani przyjaciele nie zapomnieli zaśpiewać nam polskie “gorzko, gorzko”, kiedy para młoda musi całować się stojąc na podłodze, na krześle a nawet na stole (chociaż stół nas ominął), by osłodzić wódkę.

Nie mogę również zapomnieć o najważniejszej części, czyli podziękowanie rodzicom i dziadkom za wsparcie i miłość jaką nam dali. Ta część też wyszła dość komicznie, bo nie zdążyłam podpisać prezentów i przy wręczaniu musiałam zajerzęć do każdego z nich. Jedyny prezent do którego nie musieliśmy zaglądać, to deskorolka, którą dostał tata Filippo.

Myślę, że wesle osób, których to dotyczy jest jak powiew wiatru, długo się organizuje ale nie dużo się pamięta. Przemija bardzo szybko, a dobre chwile trzeba łapać w mgnieniu oka.

English version:

Together we make our history.

Wedding planning is not easy thing. Requires many abilities such as logistic, decorating, planning, management, strict economy, and probably many other skills.

The Polish-Brazilian wedding we organized in Poland. Although cording to the polish tradition, the weeding should be in the city of bride. The most important point in the organization of the international wedding is knowing culinary knowledge of the country from which guests come.

There is no easy way to satisfy guests completely by focusing on Polish cuisine, and this why?

Because on Polish weddings are still leading the meat in gelatin (jelly something), which is not acceptable by foreigners. Pickled cucumbers and vodka still go on, but meat in gelatin will not pass.

What about the drinks? As always Polish vodka appeared on the tables, which according to Brazilians, does not have much power. What is their conclusion? After an all-night wedding party until the next afternoon, they could drink gallons of vodka and partying! How is it possible that with a large amount of alcohol you can stand on your feet all night, take a nap for a few hours, get up and continue?

Brazilians love cold beer. Cold doesn’t mean taken out of the fridge. Cold means almost frozen beer. It tastes better but also refreshes. We served regional beer, beer made in Lębork “Ale browar” , which won and heated up the hearts of guests.

Decorations are one of the most creative and enjoyable operations associated with organizing a wedding. We were lucky and honored that my sister Paulina and my good friend (neighbor) Kasia helped decorate the wedding place. Flowers were the main motive in the wedding. Simply flowers and balloons, which together looked fabulous.

Of course, we could not infarct the space on the tables, because the main chef asked for a fairly large amount of space for food. As during the wedding a fresh food was served every two hours! This amount of food weren’t expected from the side of foreigners. They did not presume that food could be one of the most important point of the wedding.

In the church, in my parish, the main decorator was a nun, who misguided her imagination. On the way to the altar accompanying us candles, tulle in light pink and white. And at the altar there was an immeasurable number of flowers in dark, light pink, white and some greenery.

From the Brazilian family, I learned that Brazilian weddings are more banquets that last until midnight, with champagne or sparkling wine in hand. However, we focused on Polish tradition.

There was a blessing in the bride’s house, where our parents blessed us with holy water. Maybe it was not a typical Polish wedding, because instead of “ceremony of putting a cap on a bride’s head” at a wedding was throwing Hawaiian flowers, but it was the Polish traditional dance “Polonez”, which with the participation of our international guests came quite comically. The wedding cake with exotic flowers on it, cutting the first piece and sharing it together -checked off. Also the wedding house hosts greeted us with salt, bread and a shot of vodka. In the wedding hall they were singing “sto lat” and the first champagne toast. And my dear friends have not forgotten to sing us Polish “bitter, bitter” when the bride and groom must kiss while standing on the floor, on a chair and even on the table (although the table has bypassed us) to sweeten the vodka.

I also can’t forget about the most important part, i.e. thanking parents and grandparents for the support and love they gave us. This part came out quite comically, because I didn’t have time to sign the gifts and when handing in, I had to get to each of them. The only gift we didn’t have to look at was the skateboard that Filippo’s dad got.

I think the wedding of groom and bride is like a breeze for them. Organizing takes long time but not that much they can remembered. It passes very quickly, and good times need to be caught in the blink of an eye.

Thank you for: Gajderka photography for amazing pictures!

https://www.facebook.com/gajderka/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star