Piwo poporszę. / Beer, please

English version below.

Piwoooo! Kto piwa nie lubi? Piwo można pić na wiele sposobów. W Europie zimą pije się grzane piwko z goździkami, pomarańczą i miodem. W Polsce pije się piwo z sokiem malinowym. Generalnie pije się piwo w pokojowej temperaturze lub totalnie zimneeee piwo. Można pić ze słomką, z butelki, puszki, pokala lub szklanki. Każdy jak lubi.

Piwo jest najczęściej konsumowanym alkoholem na całym świecie.

Nie ma festiwalu bez piwa, imprezy bez piwa czy posiadówki bez piwa. Do pizzy, na grilla, do przytsawek smakuje najlepiej.

Chyba najbardziej znanym festiwalem piwnym jest Oktoberfest, który oryginalnie pochodzi z Bawarii – Niemiecy. Festiwal swoją sławę osiągnął już we wszystkich krajach europejskich i pewnie na innych kontynentach też. Piwo można serwować do każdego dania. Dobrze smakuje w weekend z przyjaciółmi.

Coraz bardziej popularne stają się piwa kraftowe pale, ale etc. Nawet piwo z guavą powstało w jednej z firm produkujących piwa kraftowe “Ale Browar”. To piwo podbiło serce mojego męża, który definitywnie stwierdził, nie ma lepszego piwa od piwa z guavą. Piwa kraftowe są zdrowsze od tych komercyjnych. Robione na bazie własnych receptur. Mają bardziej intensywny smak.

W Polsce zazwyczaj na imprezach pije się zimną wódkę. Serwuje się w coolerze z kostkami lodu. Piwo jest dodatkiem albo opcją dla osób, które nie tolerują mocnych trunków. Również piwo pije się przy spotkaniach w barze, na polanie, czy na poprawinach jest odpowiedniekiem delikatnego alkoholu.

A co się dzieje z piwem w Brazylii?

Brazylijczycy szalenie uwielbiają piwo! Piwo jest głównym trunkiem jaki pije się na imprezach, zaraz po tym są drinki z cachaca.

Na imprezie weselnej w Polsce mieliśmy okazję mieć gości z Brazyli. Jeden z gości skomentował to tak: “Nie wiem dlaczego tak jest, ale picie zimnej wódki w Polsce jest cool, dlatego, że jest inaczej niż w Brazylii. W Polsce nie pije się zimnego piwa jak my, ale pije się zimną wódkę. Zaś my Brazylijczycy uwielbiamy zimnnnne piwo”

Również był zaskoczony postawą kelnera na imprezie, który zadbał o piwo dla Brazylijczyków. Kelner podchodząc do stołu, gdzie siedzieli powiedział do nich tak: “ohh, Brazylijczycy nie lubią ciepłego piwa, pozwólcie, że wam pomogę” i przyniósł na stół zimne piwko.

Rozmawiając z Brazylijczykami na temat piwa, nie mogliśmy określić, dlaczego Brazylijczycy uwielbiają zmorożone piwa. Dotarliśmy do wniosku, że w Brazylii jest po prostu gorąco, więc zimne napoje są na początku dziennym. Również też słyszałam opinie, że piwo (te komercyjne) smakuje jak mocz, dlatego mrozi się piwa, aby nie czuć smaku.

Ale jak to jest, że wszyscy piją piwo, nawet kierowcy w Brazylii?

Te komrecyjne piwo ze sklepu jest bardzo słabe, nie zawiera dużej ilości alkoholu. Dlatego nic w tym szokującego, kiedy w gronie twoich znajomych nawet kierowca pije. Jedyną konsternacją może być pytanie “A ty dzisiaj nie pijesz?”

Podczas karnawału każdy mając pozowlenie od miasta może sprzedawać piwo na ulicy. Wystarczy zgłościć się do urzędu i otrzymać plakietkę z informacją, że możesz legalnie sprzedawać piwo na ulicy. Sprzedaż piwa na ulicy nie podlega opodatkowaniu. Po prostu jeżeli jesteś mądrzejszy od innych, to kupisz kraty piwa w markecie. I późnym wieczorem wyjdziesz na ulice, kiedy już wszystkie sklepy są zamknięte i zaczniesz swoją własną sprzedaż.

Carnival time in Brazil.
Beers made in Poland.
Beers from Brazil.

English version below:

Beeer! Who doesn’t like beer? Beer can be serve in many ways. In Europe, during the winter we drink mulled beer with cloves, orange and honey. In Poland poeple like beer with raspberry juice. Generally you drink beer at room temperature or cold beer. You can drink using a straw (that is common in Poland), from a bottle, beer-glassware or just from the glass. As you like!

Beer is the most consumed alcohol in the worldwide.

There is no festival without beer, parties without beer or a party without beer. It tastes best with pizza, with the barbecue, and with pastries.

Perhaps the most famous beer festival is Oktoberfest, which originally comes from Bavaria — Germany. The festival has already achieved fame in all European countries and probably also on other continents. Beer can be served with any dish. It tastes good at the weekend with friends.

Craft beers are becoming more and more popular. Even guava beer was made in one of the companies producing craft beers “Ale Browar” This beer won the heart of my husband, who definitely stated that there is no better beer than guava beer. Craft beers are healthier than commercial beer. Made on the basis of own recipes. They have a more intense taste.

In Poland, cold vodka is usually served at parties. Served in a cooler with ice cubes. Beer is an addition or option for people who do not tolerate strong drinks. Beer is also serve at meetings in a bar, or in the “poprawiny” is a suitable mild alcohol. (Poprawiny is a Slavic tradition. This is the second day after the wedding, where all the guests with the last signs of life give a rock, enjoying the time with the marriage couple).

And what happens with beer in Brazil?

Brazilians are crazy about beer! Beer is the main drink that is drunk at parties, right after is cachaca drinks.

At the wedding party in Poland, we had that pleasure to have guests from Brazil. One Brazilian guest commented: “I don’t know why, but drinking cold vodka in Poland is cool, because it’s different than in Brazil. In Poland, you don’t drink cold beer like us, but drink cold vodka. And we Brazilians love cold beer “

He was also surprised by the attitude of the waiter at the party, who took care of beers for Brazilians. “ohh, Brazilians don’t like warm beer, let me help you” and brought a cold beer on the table.

Talking with Brazilians about the beer, we could not determine, why Brazilians love frozen beers. We came to the conclusion that it is simply hot in Brazil, so cold drinks are priorities. I have also heard that beer (commercial) tastes like urine, hahah that is why they are freeeing them.

This commercial beer from the store is very weak, does not contain a lot of alcohol. Therefore, nothing shocking about it, when all your friends even the drivers drink. The only consternation may be the question “And you don’t drink today?”

During the carnival, anyone with permission from the municipal office can sell beer on the street. All you have to do is report to the office and receive a paper saying that you can legally sell beer on the street. Selling beers on the street is not taxable. Simply if you are smarter than others, you will buy plenty of beers at the market. During the carnival, very late in the evening you will go out into the streets, when all the shops are closed, and you will start selling your own.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star