BRAZYLIA – KRAJ BARDZO ZIMNEGO PIWA. / BRAZIL, THE COUNTRY OF FROZEN BEER.

English version below.

Piwoooo! Kto piwa nie lubi? Piwo można pić na wiele sposobów. W Europie zimą pije się grzane piwko z goździkami, pomarańczą i miodem. W Polsce pije się piwo z sokiem malinowym. Generalnie pije się piwo pokojowej temperaturze lub totalnie zimneeee piwo. Można pić ze słomką, z butelki, puszki, pokala lub szklanki. Każdy jak lubi.

Piwo jest najczęściej konsumowanym alkoholem na całym świecie.

Nie ma festiwalu bez piwa, imprezy bez piwa czy posiadówki bez piwa. Do pizzy, na grilla, do przytsawek smakuje najlepiej.

Chyba najbardziej znanym festiwalem piwnym jest Oktoberfest, który oryginalnie pochodzi z Bawarii – Niemiecy. Festiwal swoją sławę osiągnął już we wszystkich krajach europejskich i pewnie na innych kontynentach też. Piwo można serwować do każdego dania. Dobrze smakuje w weekend z przyjaciółmi.

Coraz bardziej popularne stają się piwa kraftowe pale, ale etc. Nawet piwo z guavą powstało w jednej z firm produkujących piwa kraftowe “Ale Browar”. To piwo podbiło serce mojego męża, który definitywnie stwierdził, nie ma lepszego piwa od piwa z guavą. Piwa kraftowe są zdrowsze od tych komercyjnych. Robione na bazie własnych receptur. Mają bardziej intensywny smak, można dodać je do piw degustacyjnych.

W Polsce zazwyczaj na imprezach pije się zimną wódkę. Serwuje się w coolerze z kostkami lodu. Piwo jest dodatkiem albo opcją dla osób, które nie tolerują mocnych trunków. Również piwo pije się przy spotkaniach w barze, na polanie, czy na poprawinach jest odpowiedniekiem delikatnego alkoholu.

A co się dzieje z piwem w Brazylii?

Brazylijczycy szalenie uwielbiają piwo! Piwo jest głównym trunkiem jaki pije się na imprezach, zaraz po tym są drinki z cachaca.

Na imprezie weselnej w Polsce mieliśmy okazję mieć gości z Brazyli. Mario, jeden z gości skomentował to tak: “Nie wiem dlaczego tak jest, ale picie zimnej wódki w Polsce jest cool, dlatego, że jest inaczej niż w Brazylii. W Polsce nie pije się zimnego piwa jak my, ale pije się zimną wódkę. Zaś my Brazylijczycy uwielbiamy zimnnnne piwo”

Również był zaskoczony postawą kelnera na imprezie, który zadbał o piwo dla Brazylijczyków. Kelner podchodząc do stołu, gdzie siedzieli powiedział do nich tak: “ohh, Brazylijczycy nie lubią ciepłego piwa, pozwólcie, że wam pomogę” i przyniósł na stół zimne piwko.

Rozmawiając z Brazylijczykami na temat piwa, nie mogliśmy określić, dlaczego Brazylijczycy uwielbiają zmorożone piwa. Dotarliśmy do wniosku, że w Brazylii jest po prostu gorąco, więc zimne napoje są na początku dziennym. Również też słyszałam opinie, że piwo (te komercyjne) smakuje jak mocz, dlatego mrozi się piwa, aby nie czuć smaku. Piwo w Brazylii jest “czymś” to nie jest tylko piwo, to styl życia. Piwo jest pasją Brazylijczyków.

Ale jak to jest, że wszyscy piją piwo, nawet kierowcy w Brazylii?

Te komrecyjne piwo ze sklepu jest bardzo słabe, nie zawiera dużej ilości alkoholu. Dlatego nic w tym szokującego, kiedy w gronie twoich znajomych nawet kierowca pije. Jedyną konsternacją może być pytanie “A ty dzisiaj nie pijesz?”

Podczas karnawału każdy mając pozowlenie od miasta może sprzedawać piwo na ulicy. Wystarczy zgłościć się do urzędu i otrzymać plakietkę z informacją, że możesz legalnie sprzedawać piwo na ulicy. Sprzedaż piwa na ulicy nie podlega opodatkowaniu. Po prostu jeżeli jesteś mądrzejszy od innych, to kupisz kraty piwa w markecie. I późnym wieczorem wyjdziesz na ulice, kiedy już wszystkie sklepy są zamknięte i zaczniesz swoją własną sprzedaż. Miałam tą frajdę pomóc w sprzedaży piwa, tak dla zabawy.

Znajomi Filippo próbowali zarobić trochę pieniędzy i zorganizowali styropianową skrzynkę. Do której wrzucili lód i piwo. Niska temperatura mogła się utrzymać do 5 godzin bez żadnego problemu. Trochę piw się sprzedało, ale najwięcej wypiło! Chociaż Polacy bardziej wywodzą się z tradycji picia wódki, dlatego też w skrzynce znalazła się moja mała żubrówka!

Pewnie na temat piwa można pisać eseje. Piwo to dosłownie coś więcej niż piwo. 🙂

Carnival time in Brazil.
Beers made in Poland.
Beers from Brazil.

English version below:

Beeer! Who doesn’t like beer? Beer can be drunk in many ways. In Europe, during the winter we drink mulled beer with cloves, orange and honey. In Poland poeple like beer with raspberry juice. Generally you drink beer at room temperature or totally cold beer. You can drink from a straw, from a bottle, can beer-glassware or just from the glass. As you like!

Beer is the most consumed alcohol in the worldwide.

There is no festival without beer, parties without beer or a party without beer. It tastes best with pizza, with the barbecue, and with panties.

Perhaps the most famous beer festival is Oktoberfest, which originally comes from Bavaria – Germany. The festival has already achieved fame in all European countries and probably also on other continents. Beer can be served with any dish. It tastes good at the weekend with friends.

Craft beers are becoming more and more popular. Even guava beer was made in one of the companies producing craft beers “Ale Browar” This beer won the heart of my husband, who definitely stated that there is no better beer than guava beer. Craft beer is healthier than commercial beer. Made on the basis of own recipes. They have a more intense taste, can add them to tasting beers.

In Poland, cold vodka is usually served at parties. Served in a cooler with ice cubes. Beer is an addition or option for people who do not tolerate strong drinks. Beer is also drunk at meetings in a bar, on a glade or in the “poprawiny” is a suitable mild alcohol. (Poprawiny is a Slavic tradition. This is the second day after the wedding, where all the guests with the last signs of life give a rock, enjoying the time with the marriage couple).

And what happens with beer in Brazil?

Brazilians are crazy about beer! Beer is the main drink that is drunk at parties, right after is cachaca drinks.

At the wedding party in Poland, we had the opportunity to have guests from Brazil. Mario, one of the guests commented: “I don’t know why, but drinking cold vodka in Poland is cool, because it’s different than in Brazil. In Poland, you don’t drink cold beer like us, but drink cold vodka. And we Brazilians love cold beer ”

He was also surprised by the attitude of the waiter at the party, who took care of beer for Brazilians. The waiter coming to the table where they were sitting said to them: “ohh, Brazilians don’t like warm beer, let me help you” and brought a cold beer on the table.

Talking with Brazilians about the beer, we could not determine, why Brazilians love frozen beers. We came to the conclusion that it is simply hot in Brazil, so cold drinks are at the order of the day. I have also heard that beer (commercial) tastes like urine, so they freeze beer so they don’t feel the taste. Beer in Brazil is “something”, it’s not just beer, it’s a lifestyle. Beer is the passion of Brazilians.

But how is it that everyone drinks beer, even drivers in Brazil?

This commercial beer from the store is very weak, does not contain a lot of alcohol. Therefore, nothing shocking about it, when all your friends even the drivers drink. The only consternation may be the question “And you don’t drink today?”

During the carnival, anyone with permission from the municipal office can sell beer on the street. All you have to do is report to the office and receive a paper saying that you can legally sell beer on the street. The sale of beer on the street is not taxable. Simply if you are smarter than others, you will buy bars of beer at the market. And late in the evening you will go out into the streets, when all the shops are closed, and you will start selling your own. I had this fun to help sell beer, just for fun.

Filippo’s friends tried to make some money and organized a Styrofoam box. They threw ice and beer. The low temperature could persist for up to 5 hours without any problem. Some beers were sold, but most of them were consumed! Although Polish people come from tradition of drinking vodka, that’s why at the box i put my my little żubrówka!

You can write essays about the beer. Beer is literally more than just beer. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s