Urodziny / Birthday

English version below the pictures.

Urodziny, kiedy jesteś dzieckiem czekasz na nie z niecierpliwością. Oczekujesz upragnionych gości. Babcie i dziadka, którzy zawsze przyjdą z jakąś przyjemnością. Słodkie ciocie cmokające w policzek. I wspaniałych kuzynów, którzy nigdy nie zawiodą.

Zbliżając się do 18-nastych urodzin, marzysz o wielkiej imprezie, gdzie pomieścisz wszystkich twoich znajomych, rodzinę i tyle alkocholu, ile dusza zapragnie. Z utęsknieniem czekasz na “pierwszy” oficjalny kieliszek wódki.

Idąc dalej będąc przed 30-dziestką urodziny stają się tylko następnym liczbą w twoim życiu. Chociaż nadal czujesz się jak gorąca 18-nastka, to liczby nie oszukasz :D.

Pomimo to urodziny są wyjątkową sytuacją. Myślę, że większość z nas gdzieś po cichu czeka na ten dzień. Czy samemu, z rodziną, z kimkolwiek po prostu lubisz wyjść na kawę i ciastko. Kupić sobie coś nowego. Wypić piwo z kolegą, pójść na koktajl z koleżanką. Jakoś tak, powiedzmy sobie szczerze, ten dzień jest inny od wszystkich.

Cóż za przyjemność mnie spotkała, kiedy dostaliśmy zaproszenie na urodziny do kolegi Filippo. Niby urodziny, w Brazylii, jak i w Polsce, dobra okazja na imprezę. Byłam zniecierpliwiona, “jak tam jest?” – ciekawość, podniecenie.

Dostaliśmy się do centrum Belo Horizonte. W okół wielkich drapaczy chmur stało kilka domków jednorodzinnych. W jednym z nich mieszkał kolega Filippo. Domek był podzielony na dwie części. Weszliśmy schodami do góry i znaleźliśmy się w salonie, gdzie na suficie wisiały podłużne balony, wyglądające jak małe gąsienice (kojarzą mi sie z latami 90 -tymi) . W jednym z pokoi znaleźliśmy solenizanta. Nastąpiło uroczyste wręcznie prezentu i wyrażenie najszczerszych życzeń.

Drugie pietro mieszkania było połączone z “tarasem”, tzn nie wyglądał to jak taras, po prostu duża powierzchnia na dachu. Gdzie można zrobić grilla, zaprosić ponad 20 osób i mieć jeszcze miejsce na dance-floor.

Każde urodzinki mają jakiś temat. Zaczyna sie od “Gdzie jest Nemo?” czy “Elza” w wieku dziedzięcym. U dorosłych też panują imprezy tematyczne. W tym przypadku przewodnim tematem był dobitny symbol z serialu “Stranger things” . Dokładnie replika alfabetu idealnie skopiowana. Obok zaś stał wielki głośnik, wzmacniacz i laptop pełniący funkcję konosli do otwarzania muzyki. Gdzieś w rogu zawisł hamak, gdzie można sobie odpocząć popijajać zimne piwko.

W Brazylii nie ważne na jaka okazja, nie może zabraknąć zimneeeego piwa! Wskazówka dla turysty, jeżeli wybierasz się na festyn, imprezę, to gwarantuję, że twoje piwo będzie wystarczająco schłodzone.

Uwielbiam urodziny, chciałabym dożyć moich 100-letnich urodzin. Może do tego czasu uda mi się wyprawić jedne z moich urodzin w Brazylii. Wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, lub mieli albo będą mieć życzę Wszystkiego Najlepszego, a po portugalsku ” Feliz aniversario”

English version:

Birthdays, when you are a child, you are waiting impatiently. You are waiting for desired guests. Grandmothers and grandfathers who will always come with some pleasure. Sweet aunts kissing cheeks. And wonderful cousins who will never let you down.

Approaching the 18th birthday, you dream about a big party, where you can put all your friends, family and as much alcohol as your heart desires. You are looking forward to the “first” official shot of vodka.

Going further by being 30 years, birthday is just the next number in your life. Although you still feel like a hot 18, but you can not fool the numbers.

Despite this, birthdays are a unique celebration. I think most of us are quietly waiting for this day somehow. Whether alone, with family, with anyone. You just like to go out for a coffee and a cake. Buy something new. Drink beer, go for a cocktail with a friend. Somehow, let’s be honest, this day is different from other days.

What a surprise I’ve got, when we got a birthday invitation from Filippo’s friend. Like birthday, for guests in Brazil, as in Poland is a good time for party. I was exciting about to go there, it was my first time in Brazil. The question was “how is there?” – curiosity, excitement.

We got to the center of Belo Horizonte. Several single-family houses stood around large skyscrapers. Filippo’s friend lived in one of these small houses. The house was divided into two parts. We went up the stairs and end up in the living room, where elongated balloons hung on the ceiling, looking like small caterpillars (reminds me 90’s party).

The second floor of the apartment was connected to the “terrace”, ie it did not look like a terrace, just a large roof space. Where you can make a barbecue, invite over 20 people and have space for dance-floor.

Every birthday has a theme. It starts with “Where is Nemo?” or “Elza” in childhood. Themed parties also prevail for adults. In this case, the leading theme was the emphatic symbol from the series “Stranger things”. Exactly a replica of the alphabet perfectly copied. Next to it was a large speaker, amplifier and laptop acting as a console to play music. Somewhere in the corner hang a hammock, where you can relax, sipping a cold beer.

In Brazil, no matter what occasion, you can not miss a cold beer! Tip for tourists, if you are going to a festival or party, I guarantee that your beer will be cold enough.

I love my birthday, I would like to live to my 100 year birthday. Maybe by that time I could celebrate one of my birthdays in Brazil. To all those who have a birthday today, or have or will have a Happy Birthday, and in Portuguese “Feliz aniversario”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star