Lecimy do Brazylii / We fly to Brazil!

English version below Polish. 🙂

Po czterech latach wracam do Brazylii. Tym razem zdecydowaliśmy się na minimalistyczne pakowanie. Zabraliśmy ze sobą tylko plecaki podróżne. Ze względu na wygodę i mniej stresu związane z pilnowaniem dużego bagażu. Powiem szczerze, że do Brazylii niewiele rzeczy potrzeba. Bardzo polecam małe torby z materiału do pakowania. Dzięki nim w twojej torbie zapanuje harmonia. Wszystkie rzeczy możesz zapakować i posegregować. Na przykład: bieliznę do mniejszej torby, koszulki do średniej a do największej torby ubrania zabierające więcej miejsca. Świetna sprawa!

Lot zaczęliśmy z Oslo (Norwegia) do Lizbony (Portugalia). Trwał niecałe cztery godziny. Bardzo przyjemnie lata sie liniami portugalskimi TAP. Siedzenia są szersze, jest większy dystans między siedzeniami. Dodatkowo w samolocie zapewniony jest jeden posiłek. Obiad plus deser z napojami bezalkoholowymi lub kawą albo herbatą.

Z Lizbony następnego dnia mieliśmy lot bezpośredni do Belo Horiznote, który trwał niecałe 9 godzin. Jedną noc musieliśmy spędzić na lotnisku. Ze względu na to, że zrobiliśmy zakupy w sklepie bezcłowym w Oslo, i mieliśmy tylko przy sobie bagaże podręczne, których nie zdaje się na odprawę. Więc w takiej sytuacji najlepiej jest znaleźć dobre miejsce na przekimanie. Lotnisko w Lizbonie jest w miare dobrze przygotowane dla podróżującyh, koczujących na lotnisku. Jest kilka miejsc gdzie można się przekimać.

Na początku wybraliśmy sobie wygodne sofy, na których spędziliśmy kilka godzin. Lecz doskwierał nam powiew z klimatyzacji. Drugą połowę nocy spędziliśmy na pierwszy piętrze gdzie są świetnie zaprojektowane miejsca wypoczynkowe. Wyglądają jak małe tarasy ze stolikami i krzesłami. Mające niski sufit i wykładzinę na podłodze. otoczone drewanianą ścianąi szkłem. W tym miejscu było o wiele wygodniej i cieplej. Wykładzina dawała ciepły klimat. Również ze względu na niski sufit i brak klimatyzacji, nie czuło się powiewu. Dodatkowo warto mieć przy sobie coś ciepłego typu (koc, kurtkę, czapkę, polar). Ponieważ podczas nocy temperatura ciała spada. Warto się zabezpieczyć w formie jakiegoś okrycia.

Na lotnisku w Lizbonie są miejsca wypoczynkowe premium ale z przykrością muszę poinformować, że są otwarte od 5:00 do 24:00. A szkoda bo najbardziej potrzebne są w godzinach nocnych.

Kontynuując, następnego dnia mielśmy lot o 10:00 rano. Zjedliśmy na lotnisku dobre śniadanie. Kawa oczywiście, coxinha i pine apple. I udaliśmy sie do bramek.

Do Brazylii również lecieliśmy liniami TAP. W dużych boeingach siedzenia nie są zbyt komfortowe, gdyż w klasie ekonomicznej miejsca są zbyt ciasne. Trafiły nam się siedzenia w rzędzie czteroosobowym. Każdy z nas dostał opakowane w folię koc i poduszkę. Ciekawostka dla podróżującyh, jeżeli koce i poduszki są rozdawane bez opakowania to mogą być brudne, użytkowane wiele razy. Koce i poduszki pakowane w folię są nowe lub prane w pralni i dawane z powrotem dla pasażerów.

Podczas lotu były serwowane dwa posiłki. Pierwszy zaraz po starcie, obiad plus napoje alkoholowe lub bezalkoholowe i deser. Drugi posiłek był podawany dwie godziny przed przylotem. Kanapka z deserem, jak również napoje alkoholowe, bezalkoholowe , kawa albo herbata. Jak każdy boeing długosytansowy ma dla podróżujących rozrywkę w formie filmów, tv, muzyki. Każdy pasażer posiada indywidualny ekran i słuchwaki.

Najciekawsza część podróży była na lotnisku w Belo Horiznote. Przeszliśmy przez kontrolę paszportową. Również każdy pasażer musiał przejść przez kontrolę bagażu. W każdym kraju jest kontrola bagażu, dokładnie podczas tej kontrolii sprawdzają nam wartość produktów. Jeżeli przekroczy limit, to trzeba zapłacić podatek od towaru. Myślę, że to jest dość absurdalne, że każdy pasażer musi przejść przez taką kontrolę. W Polsce albo w Norwegii jest to opcjonalne. My z malutkimi bagażami musieliśmy się poddać kontroli. Jak to celnik powiedział humorystycznie “Jestem bardzo smutny, bo wasze bagaże nie mają niczego, do czego mógłbym się przyczepić i dać wam podatek do zapłacenia” .

Mam taką zasadę, że podróżując do krajów skorumpowanych i biednych nie biorę żadnych wartościowych rzeczy, bo nie ma to najmniejszego sensu. Tylko naraziłoby mnie to na dodatkowe opłaty lub w najgorszym wypadku utratę przez kradzież.

Na lotnisku przywitała nas rodzina. Uściskaliśmy się wszyscy, zrobiliśmy sobie wspólne zdjecie i ruszyliśmy w drogę do domu.

Chciałabym również wspomnieć na temat kontroli pasażerów związane z koronawirusem. W Norwegii nie ma aboslutnie żadnej informacji, czy też kontrolii na lotnisku. W Portugali również nikt nas nie sprawdzał i nie informował o zagrożeniu. Widziałam może z 5% podróżującyh miało na sobie maski. Tylko dostrzegałam jedną kobietę mającą maskę na ustach i rękawiczki lateksowe na dłoniach. W Brazylii zaś na lotnisku, co mnie zaskoczyło, bo Belo Horizonte nie jest aż tak turystycznym miastem, jak Rio de Janeiro. Podali informacje w trzech językach portugalskim, angielskim i chińskim o objawach, zagrożeniu koronowirusem oraz jeżeli mamy jakieś dolegliwości to jakie kroki uczynić.

English version:

I am coming back to Brazil after four years. This time we decided on minimalist packaging. We only took travel backpacks with us. The reason why: convenience and less stress with having large luggage. To be honest, travel to Brazil doesn’t need much. I highly recommend packing-cubes. Thanks to them harmony will be in your backpack. You can pack and sort all things. For example: underwear for a smaller packing-cube, shirts for a medium packing-cube and clothes that take up more space for the largest packing-cube. Great and smart!

We started the flight from Oslo (Norway) to Lisbon (Portugal). It lasted less than four hours. It is very pleasant to fly with Portuguese TAP lines. The seats are wider, there is a great distance between the seats. In addition, one meal is provided on the plane. Lunch plus dessert with soft drinks or coffee, tea.

The next day we had a direct flight to Belo Horiznote from Lisbon, which lasted less than 9 hours. We had to spend one night at the airport. The point, why we decided to spend the night at the airport is, that we bought products at the airport in Oslo. We had only carry-on baggage, which did not seem to check in. So in such a situation it is best to find a good place for a nap. Lisbon airport is well suited for travelers. There are several places where you can have a nap.

At the beginning we chose comfortable sofas, where we spent several hours. At some point we felt cold because of a breeze from the air conditioning. We spent the second half of the night on the first floor, where there are well designed seating areas. They look like small terraces with tables and chairs. Low ceiling and carpet floor. Surrounded by a wooden wall and glass. It was much more comfortable and warmer in this place. The carpet floor gave a warm atmosphere. Also, low ceiling and lack of air conditioning make the night warmer. Some advice, it is worth having something warm (blanket, jacket, hat) with you. Because at night the body temperature drops down.

There are premium lounges at the airport in Lisbon but they are open from 5:00 to 24:00. A pity, because they are needed most during the night time.

Continuing, the next day we had a flight at 10:00 in the morning. We ate a good breakfast at the airport. Coffee, of course, coxinha and pine apple. And we went to the boarding.

We also flew to Brazil with TAP lines. Seats are not very comfortable in large Boeing’s, in economy class the seats are too tight. We got seats in a line of fourth. Each of us got a blanket and a pillow wrapped in plastic bag. An interesting fact for travelers, if blankets and pillows are giving without packaging, they can be dirty, used many times. Blankets and pillows wrapped in plastic bag are new or washed in the laundry and given back to passengers.

Two meals were served during the flight. First immediately after start, dinner plus alcoholic or non-alcoholic drinks and dessert. A second meal was served two hours before arrival. Dessert, sandwich, alcoholic, non-alcoholic drinks, coffee or tea. Like every long-distance Boeing, it has entertainment for travelers in the form of movies, television, music. Each passenger has an individual screen and headphones.

The most interesting part of the trip was at the airport in Belo Horiznote. We went through passport control. Each passenger also had to go through baggage check. There is a baggage check in every country, they check the value of products. If is over the limit, then you have to pay tax. I think think it is call “custom declaration”. I think it is quite shocking that every passenger must go through this. In Poland or Norway it is optional. We went through control with our “tiny”luggages. As the customs officer said humorously, “I am very sad because your luggage has nothing to attach and I can’t give you tax to pay”.

I have a rule, traveling to corrupt and poor countries I don’t take any valuable things, because it doesn’t make any sense. It would only expose me to additional fees or, in the worst case, someone could steal it.

Back to the airport. We were greeted by family. We all hugged each other, we took a photo together and went home all together.

I would also like to mention the passenger control related to the coronavirus. In Norway, there is absolutely no information or control on the airport. In Portugal, no one checked us or informed about the threat. I saw maybe 5% of the travelers were wearing masks. I only saw one woman wearing a mask on her face and latex gloves on her hands. In Brazil, at the airport, which surprised me, because Belo Horizonte is not as touristic city as Rio de Janeiro. They provided information in three languages Portuguese, English and Chinese about symptoms, the threat of coronovirus, and if we have any symptoms, what steps to take.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star