Pre carnaval!!!

English version below pictures.

Jakolwiek byś chciał uniknąć karnawału, to on i tak cię dopadnie. Karnawał jest wielkim wydarzeniem w Brazylii. Cała tradycja tego wydarzenia została przywieziona do Brazylii z Europy i Afryki.

Karnawał ma pochodzenie kultury katolickiej oryginalnie. Chociaż współcześnie jest roznegliżowany. W przeszłość był festiwalem jedzenia. Ponieważ jest to ostatni tydzień przed postem, który trwa 40 dni i zaczyna się w środę popielcową. Karnawał po portugalsku to “Carnaval” z łacińskiego dokładne znaczenie tego słowa, to “carne vale”. Dosłowne tłumaczenie na polski to “pożegnanie z mięsem”. Ponieważ post to przede wszystkim okres pokutny i skromny w jedzeniu i piciu.

Karnawał to miks kultury portugalskiej oraz kultury afrykańskiej. Mianowcie biali przynieśli do kultury brazylisjkiej festiwal, zaś czarni przywieźli muzykę, rytm oraz taniec.

Pre-karnawał zaczyna się dosłownie weekend przed, aby rozgrzać atmosferę. Wychodzisz na ulicę w twoim ulubionym stroju, który po portugalsku nazywa się “fantasia”. Kupujesz zimne piwo, i idziesz w tłum. Festiwal jest podzielony na tzw. “bloki”, które są prowadzone przez różne zespoły. Rozprzestrzenione są po całym mieście. Festiwale są organizowane dla wszystkich, nawet dla najmłodszych pociech.

Dzisiaj karnawał ma tą samą tradycję, w sensie ludzie spotykają się na ulicy aby podzielić się miłością, dobrocią, szczęściem. Każdy przebiera się w ulubiony kostium i paraduje, tańcząc na ulicy. A propo tańca, samba została wynaleziona trochę później niż karnawał. Samba to taniec reprezentujący muzykę byłych kolonistów i byłych niewolników. Muzyka i taniec sprawiły, że w dzień karnawału nie było dyskryminacji, podziałów i smutku. Każdy chciał się bawić i cieszyć.

Chociaż dzisiejszy karnawał już mało co przypomina oryginalną wersję karnawału. Rytuał pozostał taki sam: dobra muzyka, dużo alkoholu i dobre jedzenie. Ale już żadko co mówi się jaki jest sens tego całego zamieszania. Już prawie nikt nie pamięta po co się świętuje. Kultura katolicka jest bardzo rozpowszechniona tutaj, ale jest to raczej “pokaz” niż prawdziwa wiara.

Dla tych którzy znają tradycję i wierzą, cały ten festiwal ma o wiele barwniejsze przesłanie. Dla tych którzy po prostu lubią zabawę jest to moment na jeszcze większą fiestę.

Pomimo tego, że ja osobiście nie znam tej kultury. Jest mi ona obca. Uczestnicząc w karnawale patrzę na osoby, które pasjonują się muzyką i tańcem. Patrzę na piękne kostiumy i ludzi razem się bawiących. Podziwiam rodziny ubrane w ten sam motyw. Dzieci radujące się zabawą i psotami. Podoba mi się ten klimat. Pochodzę z kraju, w którym karnawał nie jest wielkim wydarzeniem. Nie mam w sobie krwi latynowskiej. Szczęście daje mi radość innych. Lubię po prostu patrzeć.

Carnaval for children
Just look on the balcony (on the background), few old women having fun.
two friends having an interview
Day before Brazilian-Polish meeting 🙂
The best costume Carnaval 2020!
drinking with friends is good 🙂

English Version:

However you want to avoid the carnival, it will get you anyway. The carnival is a great event in Brazil. The whole tradition of this event was brought to Brazil from Portugal and Africa. The carnival is originally the Catholic culture. Although today it is more “unclothed” and more free. In the past it was all about food. Because this is the last week before fasting, which lasts 40 days and begins on Ash Wednesday. Carnival in Portuguese is “Carnaval” from Latin the exact meaning of the word is “carne vale”. The literal translation into English is “goodbye to meat”. Because fasting is primarily a penitential and humble period in food and drink.

Carnival is a mix of Portuguese culture and African culture. Get to the point, white people brought a festival to Brazilian culture, while black people brought music, rhythm and dance.

The pre-carnival literally begins the weekend before, to warm up the atmosphere. You go out into the street in your favorite outfit in Portuguese called “fantasia”. You buy a cold beer, and go to the crowd. The festival is divided into “blocks” that are leading by different bands. They are spread all over the city. Festivals are organized for everyone, even for the youngest children.

Today, the carnival has the same tradition, meet people on the street to share love, goodness and happiness. Everyone dresses up in their favorite costume and parades, dancing in the street. Speaking about the dance, samba was invented a little later than carnival. Samba is a dance representing the music of former colonists and former slaves. Music and dance meant that on the day of the carnival there was no discrimination, divisions and sadness. Everyone wanted to have fun and enjoy.

Although today’s carnival hardly resembles the original version of the carnival. The ritual stayed the same: good music, lots of alcohol and good food. But more people forgot about the meaning of this festival. Catholic culture is very widespread here, but it is more about a “show” than true faith.

For those who know the tradition and believe, this whole festival has a much more colorful meaning. For those who likes fun, this is the moment for an enormous fiesta.

Despite the fact that I personally do not know this culture. It is unfamiliar to me. By participating to the carnival. I look at people who are passionate about music and dance. I look at beautiful costumes and people having fun together. I admire families dressed in the same theme. Children enjoying fun and pranks. I like this atmosphere. I come from a country where carnival is not a huge event. I don’t have Latin blood. Besides I enjoy what I see. Looking at the joy of people gives me happiness. I just like look at it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star