Różaniec / The rosary

English text below Polish.

Będąc w Brazylii miałam wrażenie, że Brazylijczycy (szczególnie Ci pomiędzy 40 – i w zwyż rokiem życia) uwielbiają różańce.

Myślę, że kult Maryjny w Brazylii jest bardzo rozpowszechniony. Brazylijczycy bardzo angażują się do wszystkich świąt związanych z Najświętszą Maryją.

Jak zauważyłam w każdym domu rodziny brazylijskiej znajduje się figurka Maryji, która stoi w salonie lub przy wejściu do domu, albo nawet w sypialni.

Po za tym różańce są wszędzie! Babcia Filippo miała jedną wielką ścianę udekorowaną różańcami z różnych świętych miejsc. Różańce są w każdym samochodzie na lusterku lub na gałce do zmieniania biegów.

Różańce są również biżuterią dla mężczyzn. Zauważyłam, że mężczyźni noszą różaniec na szyi.

Nabożeństwo Maryjne rozwiało się w Brazylii przez 300 lat. W tamtym czasie nabożeństwa Maryjne odbywały się pod postacią uroczystości nazywanej “Święto koronacji Matki Bożej różańcowej”. Gdzie świętowano w sposób rytmiczny wokół bębnów (rutmów afrykańskich) i tańca. Hipnotyczna muzyka trwała od trzech do pięciu dni festiwalu, tak aby przez otwarcie się przez muzykę dostąpić błogosławieństwa Matki Bożej Różańcowej. W tej przestrzeni wiara wypełniała się oddaniem dziękczynienia Najświętszej Panience. Takie festiwale były dniami jedności pomiędzy portugalskimi kolonistami a afrykańskimi niewolnikami. I przez to pozwoilło na połączeniu dwóch tych tradycji.

Najwcześniejszy osadnicy w regionie wydobywania złota w Minas Gerais (to jest jeden ze stanów w Brazylii, gdzie znajduje się Belo Horiznote, miasto z kótrego pochodzi mój mąż) przywieźli ze sobą bractwo poświęcone Matce Bożej Różańcowej. Chociaż niektóre bractwa różańcowe na początku były wyłącznie dla ludzi rasy białej (jak to bywało trzy – cztery wieki temu przy kolonizowaniu nowych lądów) zaś później w lata 50 XVIII wieku zaczęły dominować bractwa niewolników, ludzi wolnych i uwolnionych w większym procencie ludzi rasy czarnej. Pierwsze kulty Maryjne w Brazylii zostały rozpowszechnione w czasie budowania imperium kolonialnego w Brazylii. Generalnie kult trwa aż do dziś, pomimo zmian ekonomicznych, socjalnych w Brazylii.

Nie dziwi mnie to, że po dziś dzień ludzie uważają Matkę Bożą za swoją patronkę i patronkę tej pięknej krainy. Również nie dziwi mnie to, że takie sakralia jak różanice stanowią naturalna dekorację domu czy częścią garderoby.

Pod wersją angielską dwa zdjęcia reprezentujące dwa różańce które zdobyłam w Brazylii. 🙂

English:

Being in Brazil, I had the impression that Brazilians (especially those between 40 and over) love rosaries.

I think that the cult of Our Lady of the Rosary in Brazil is very widespread. Brazilians are very involved in all the holidays associated with the Our Lady of the Rosary.

As I noticed, in every house of the Brazilian family there is a figure of Mary, who stands in the living room or at the entrance to the house, or even in the bedroom.

Besides that rosaries are everywhere! Filippo’s grandma had one huge wall decorated with rosaries from various holy places. Rosaries are in every car on this mirror (in the middle of the front glass) or on the gear shift knob.

Rosaries are also men’s jewelry. I noticed that men were wearing a rosary around their necks.

The devotion of Our Lady of the Rosary has been formed in Brazil for 300 years. At the time they had a ceremony called the “Feast the days of the crowning Our Lady of the Rosary”. Where they were celebrated rhythmically around drumming (African rhythms) and dance. The hypnotic music lasted from three to five days of the festival, so the people could opening their souls through the music and received the blessing of Our Lady of the Rosary. In this space, faith was filled to give thanks to the Our Lady of the Rosary. Those festivals were the days of unity between Portuguese colonists and African slaves. And this allowed to mix of these two traditions.

The earliest settlers in the gold mining region of Minas Gerais (this is one of the states in Brazil where Belo Horiznote is located, the city where my husband was born) brought with them a brotherhood dedicated to Our Lady of the Rosary. Although some rosary brotherhoods in the beginning were exclusively for white people ( it used to beke that three or four centuries ago when colonizing begun), and later in the 1750 started to dominated brotherhoods of slaves, free and freed people.

The first Our Lady of the Rosary cults in Brazil were widespread during the during the creation of the colonial empire in Brazil. Generally, it lasts until today, despite economic and social changes in Brazil.

It is not surprising that to this day people consider the Mother of God as their patron and patron of this beautiful land. I am also not surprised that such sacred items as rosaries are a natural decoration for your home or a part of your wardrobe.

Różaniec zrobiony z kamienia mydlanego. Ouro Preto 2016
The rosary made from soap stone. Ouro Preto 2016
Różaniec od babci Filippo, pewnie jeden z tych który wisiały na ścianie.
The rosary from Filippo’s grandma, I think this is one who hanged on the wall.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star