Dentysta / Dentist

English version below Polish.

Postanowiłam wybrać się do dentysty.

Brazylia ma najlepszych dentystów na świecie. Dlaczego są dobrzy? Może te wnioski nasuwają się poprzez patrzenie na piękne uśmiechy Brazylijczyków? Zaświadczam własnymi zębami, że ten kto miał styczność z Brazylijczykami, napewno zauważył ich zniewalający biały uśmiech. Oni nadmiernie dbają o zęby. Szczotkują zęby po każdym posiłku. Chodzą do dentysty regularnie co pół roku. Cokolwiek dzieje się z zębami, biorą nogi za pas i biegną do dentysty.

Więc i ja wybrałam się do dentysty. Miałam dwie wizyty. Pierwsza to kontrolna za którą zapłaciłam 160 zł zaś druga to zrobienie plomby w jednym zębie to koszt około 340 zł . Drogo, czy też nie? Nie wiem. Porównując do mojego dentysty z polskiej małej mieściny, to uważam, że drogo. W moim mieście zapłaciłabym 20% mniej całkowitej ceny. Dentyści może mają swoją cenę tutaj ale też mają dobre serce. Czasem zdarza się, że osoba która pochodzi z biednej rodziny ma dentystę za darmo lub w pormocyjnej cenie.

Wracając do mojej pierwszej wizyty w Brazylii. Gabinet wygląda tak samo, jak każdy gabinet na całym świecie. Dentysta ma oczywiście pomoc. Osobę która przygotowuje, podaje, pomaga. Co mnie zaskoczyło. Każdy klient który siada na fotel. Przed rozpoczęciem badania dostaje czepek na głowę, aby włosy nie przeszkadzały (z wyjątkiem osób łysych ). Jak w każdym gabinecie, dostajemy wielki śliniak dla dorosłych aby ochronić ubranie.

Jak zaczyna się kontrola zębów? Na początku dentysta sprawdza jak dobrze czyszczę zęby. Nasmarował moje zęby różową maścią. Po kilku sekundach spłukał maść wodą. Jeżeli maść zatrzyma się przy niektórych zębach,to oznacza, że te zęby nie są dostatecznie dobrze czyszczone. W takiej sytuacji dentysta podaje wskazówki, jak dobrze wyczyścić zęby, jaką technike zastosować. Następnie dentysta sprawdza każdy ząb po kolei aby później przejść do wypełnienia ubytków lub pogratulowania pięknie zadbanych zębów. Co mnie bardzo zaskoczyło pozytywnie, to przy każdej wizycie obowiązkowe jest czyszczenie zębów z kamienia, przebarwień itp. Pierwszy raz w mojej “stomatologicznej” części życia miałam czyszczone zęby dokładnie, z jednego do drugiego rogu, każdy zakamarek. Czyszczenie zaczyna się posmarowaniem wazeliną ust, aby zabepieczyć od soli. Ponieważ przy czyszczeniu stosuje się specjalną sól, która może podrażnić skórę wokół ust. Drugi etap czyszczenia to wyskrobanie wszystkich brudów. Nie boli, nie szczypie, przyjemnie. Przed rozpoczęciem zabiegu dostałam okulary chroniące moje oczy od soli.

Zaskoczona byłam również dobrą znajomością języka angielskiego tego dentysty. Jak sam doktor przyznał, że nie ma zbyt dużo klientów zagranicznych, więc nie ma praktyki konwersacji. Dla mnie rozmowa przebiegła bardzo pomyślnie i komunikatywnie.

Powiedzcie sami, nie ważne gdzie, co i jak… . Wszyscy mamy to samo pytanie:

Czy to będzie bolało?

Pacjenci z całego świata

Dawno, dawno temu kiedy byłam dzieckiem. Nierozważnie, z dziecięcej egoistyczności i chęci zabawy, poszłam z rodzeństwem i kuzynostwem na plac zabaw. Wszystko wydarzyło się dzień po ślubie naszej ciotki. Pół drogi od domu wujka do centrum, gdzie znajdował się plac zabaw przeszliśmy w wielkich kapciach naszego wujka. (nasze buty były przemoczone od zabaw w stawie). Na tym placu zabaw z nierozwagą i dezorientacją, wirująca huśtawka przywaliła mi w nos. I tak w więku ośmiu lat straciłam przedniego zęba. W pierwszych latach XXI wieku, dentyści nie dysponowali pięknymi koronkami, które mogłby idealnie zastąpić pierwotnego zęba. Aktualnie mamy wiele opcji dostępnych. Jedną z nich jest ząb porcelanowy, który idealnie imituje prawdziwego zęba. W Polsce jeden implant kosztuje około 5000 zł, zaś w Brazylii to koszt około 2000 zł. Te dane są oczywiście z dwóch klinik, jednej z Polski i drugiej z Brazylii. (Nie posiadam większej ilości informacji, dlatego porównuję tylko ceny z tych dwóch klinik.)

Dostałam bardzo pożyteczne wskazówki od dentysty odnośnie implantów. Amianowicie, jeżeli myślisz o tym aby zrobić sobie zęba poreclanowego. Albo jakikolwiek implant na szczęce. Pamiętaj, jeżeli jednocześnie masz problem ze zgryzem, układem zębów lub czymkolwiek związanym z założeniem aparatu na zębach. To przed namysłem, zrób głęboki oddech i załóż najpierw aparat na zęby. Zaś po korygacji uzebięnia, możesz zrobić sobie implant.

Dlaczego? Ponieważ chirurg dentystyczny robiąc implant uformuje albo wsadzi go w takim kierunki czy formie aby dopasować do przestrzeni jaka jest między zębami. Nie będzie formował zęba tak aby był w prostej lini, żeby mieć piękny hollywoodzki uśmiech. Czy jest to w miare jasne? Ząb dopasuje do sąsiadująych zębów. Drugi powód, dlaczego zaleca się skorygowanie uzębienia przed implantem? Ponieważ przy nałożeniu aparatu dokręca się “śrubki”, zakłada druty, taki zabieg mógłby uszkodzić implant.

Dentyści w Brazylii cieszą się dobrą sławą. Jak sam doktor powiedział zęba wyrywa sie jak już jest stanie agonii.

“My staramy się kurować zęby pacjentów a nie je wyrywać”

Dentysta z BH, Brazylia

Na zdjęciu znajomy dźwięk wydobywający się z pacjenta „Aaaa …..”

On the picture the familiar sound is coming out from the patient “Aaaa…..”

English Version:

I decided to go to dentist.

Brazil has the best dentists in the world. Honestly I agree. Why are they good? The conclusion passed through my thoughts by looking at the beautiful smiles of Brazilians. I fully bet with my all teeth that anyone who has had contact with Brazilians, certainly noticed their compelling white smile. They care too much about teeth. They brush their after every meal. Tehy go to dentist every six months. Whatever happens to the teeth, they take to one’s legs and run to the dentist.

So I went to the dentist as well. I had two visits. The first is the control for which I paid PLN 160 and the second is to fill up cavitie in one tooth is about PLN 340. Expensive or not? I do not know. Comparing to my dentist from a small Polish town, I think it’s expensive. In my city I would pay 20% less of the total price. Dentists may have a price here but they also have a good heart. Sometimes it happens that a person who comes from a poor family has a dentist for free or for a very good price.

Returning to my first dentist’s visit in Brazil. The dentist office looks the same as any office around the world. The dentist obviously has extra help. The person who prepares, serves, helps. What surprised me? Every customer who sits down on an comfortable chair. Before starting the exam, wears a cap on a head, so that the hair does not interfere (except for bald people). As in every dentist office, patient gets a large bib for adults to protect clothes.

How does tooth control starts? At the beginning the dentist checks how well I clean my teeth. He covered my teeth with pink fluid. After a few seconds, he cleaned off the pink fluid with water. If the pink fluid is still at some teeth, it means that the teeth are not well cleaned. In this situation, the dentist gives tips on, how to clean your teeth well, which technique to use. Then the dentist checks each tooth from right to the left side and after that starts proceed to fill the cavities or to congratulate beautiful teeth. What surprised me positively, it is obligatory to clean my teeth from stones, discoloration, etc. in every visit. For the first time in my “dental” part of life I had teeth cleaned thoroughly, in every corner. Cleaning begins with applying vaseline around the mouth to protect from salt. Because special salt is used for cleaning, which can irritate the skin around the mouth. The second stage of cleaning is scraping all soils. It doesn’t hurt, doesn’t pinch, it’s nice. Before starting the procedure I got a glasses protecting my eyes from the salt.

I was also surprised by the good knowledge of English of this dentist. As the doctor admitted that he doesn’t have many foreign clients. For me, the conversation was very successful and communicative.

Tell yourself, no matter where, what and how …. We all have the same question:

Will it hurt?

Patients from all the World.

Once upon a time when I was a child. Carelessly, out of childish selfishness and a desire to play, I went to the playground with my siblings and cousins. Everything happened the day after our aunt’s wedding. Half way from the uncle’s house to the center, where the playground was located, we walked in the huge size of slippers. They were our uncle’s slippers (our shoes were soaked from playing in the pond). In this playground with carelessness and confusion, a swirling swing struck my nose. And so at the age of eight I lost my front tooth. In the first years of the 21st century, dentists did not have beautiful implants that could perfectly replace the original tooth. Currently we have many options available. One of them is a porcelain tooth that perfectly imitates a real tooth. In Poland, one implant costs about 5000 PLN, while in Brazil it costs about 2000 PLN. These data are of course from two clinics, one from Poland and the other from Brazil. (I don’t have any more information, that’s why I only compare prices from these two clinics.)

I received very useful tips from the dentist regarding to implants. First of all, if you are thinking about making yourself a porcelain tooth. Or any implant on the jaw. Remember, if at the same time you have a problem with occlusion, teeth arrangement or anything related to putting the braces on your teeth. Just before thinking, take a deep breath and put the braces on your teeth first. And after correcting the dentition, you can have an implant.

Why? Because the dental surgeon making the implant will form or stick it in such a direction or form, to fit the space between the teeth. The dentist will not form the tooth so that it is in a straight line to have a beautiful Hollywood smile. Is this fairly clear? The tooth will fit into adjacent teeth. The second reason why it is recommended to correct the teeth before implant? Because the screws or kind of “wires” are putting over your teeth and tightened. This procedure could damage the implant.

Dentists in Brazil are very famous. As the doctor said, we remove teeth only if they are in agony.

“We try to treat patients’ teeth, not pull them out”

Dentist from BH, Brazil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star