Caipirinha – tropikalana Brazylia w szklance. / Caipirinha tropical Brazil in a glass.

Setki tysięcy turystów odwiedzających Brazylię koniecznie aby poczuć brazylijską kulturę muszą zatańczyć sambę, przeżyć karnawał, pójść na mecz piłki nożnej i napić się caipirinha…

Najsłynniejszy brazylijski koktajl to Caipirinha. Zaskakująco prosty do przygotowania. Caipirinha jak inne kotktajle jak Mojito, Cuba Libre są robione z cachaca, a’la rumu robionego z trzciny cukrowej. Nazywany jest rumem, ponieważ jest podobny do rumu ale to całkiem inna historia, którą powiem niebawem.

Różne są teorie jak zostal rozpowszechniony ten koktajl. Jedną z najciekawszych wersji to w 1918 roku była stosowana jako lekarstwo na hiszpańską grypę. Lekarstwo, ale nie super antidotum! Oryginalna wersja była z dodatkiem czosnku, miodu, limonki i innych naturalnych substancji. Dzisiaj pije się caipirinha, kiedy czujesz, że idzie przeziebięnie. Jeden mocny koktajl przed pójściem spać, na drugi dzień postawi cię na nogi.

Po za wersją leczniczą, Caipiriniha jako koktajl, to równowaga pomiędzy słodkim smakiem cukru, a kwasowością limonki z połączeniem cachacy i kostkami lodu rozbudza smak koktjalu. Kontrast zimnego koktajlu z brazylijskim upałem rozbudza zmysły.

Przepis na koktajl Caipirinha jest bardzo prosty. Domowa wersja.

Ilość na dwa koktjale

  • limonka (ja użyła 3 limonek do dwóch drinków)
  • 2 stołowe łyżki cukru (może być biały lub brązowy)
  • dwa kieliszki cachaçy
  • (nie użyłam lodu, ponieważ nie miałam) możesz dodać tyle ile uważasz za stosowne

Pokroiłam limonkę na małe kostki. Wycisnęłam kilka limonek do termosu ( nie mam w domu sprzętu do drinków). Potem wrzuciłam do termosu cztery pokrojone w kostkę limonki. Dodałam cukier i muddlerem (tłuczkiem) wycisnęłam sok z limonek. Następnie zakręciłam termos i wstrząsnęłam kilka razy. Aby dodać orzeźwiającego smaku koktajl przelałam do małego garnuszka i pozostawiłam na 15min w zamrażalniku.

Oczywiście ta wersja z trzymaniem koktajlu w zamrażalniku nie jest do natychmiastowego spożycia. Gdyż czekanie wymaga cierpliwości. Dlatego wersja bez kostek lodu jest dla domowników, którzy chcą sobie umilić wieczór przy dobrej muzyce z drinkiem w ręku. Jeżeli planujesz zrobić caipirinhę na imprezę, urodziny itd. bezwarunkowo kup w lód kostkach.

Oczywiście najważniejszym składnikiem Caipirinha są limonki, cukier, cachaca i lód w kostkach. A ilości tak naprawę są dowolne.

English Version:

Hundreds of thousands of tourists visiting Brazil necessarily, if want to feel the Brazilian culture, have a drink of Caipirinha, dance samba, experience the carnival and go to a football match.

The most famous Brazilian cocktail is Caipirinha. Surprisingly simple to prepare. Caipirinha, like other chocolates like Mojito, Cuba Libre are made of cachaca (I read about it, not sure if is true), a’la rum made of sugar cane. It’s called rum because it’s similar to rum but it’s a completely different story that I’ll tell you soon.

There are different theories about how this cocktail was spread. One of the most interesting versions (it is a fact) was in 1918 it was used as a medicine for the Spanish flu. A medicine, but not a great antidote! The original version was with garlic, honey, lime and other natural substances. Today, you drink caipirinha when you feel a cold. One strong cocktail before going to sleep, the next day will put you on your feet.

Beyond the medicinal version, Caipiriniha as a cocktail is a balance between the sweet taste of sugar and the acidity of lime with a combination of cachaca and ice cubes awakens the taste of coctail. The contrast of a cold cocktail with the Brazilian heat make the senses.

The Caipirinha cocktail recipe is very simple. Home version.

Amount for two cocktails

  • lime (I used 3 limes for two drinks)
  • 2 table spoons of sugar (can be white or brown)
  • two glasses of cachaca
  • (I didn’t use ice because I didn’t have it) Ice cubes you can add as much as you think is appropriate

I cut the lime into small cubes. I squeezed a few limes into a thermos (I don’t have stuffs to make drinks). Then I put into the bottle thermos four cubes of lime. I added sugar and squeezed lime juice with a muddle. Then I turned off the thermos and shake several times. To add a refreshing taste, I poured the cocktail into a small pot and left it for 15 minutes in the freezer.

Of course, this version of keeping drink in the freezer is not for drinking immediately. Because waiting requires patience. That is why the version without ice cubes is for household members who want to make the evening more pleasant with good music with a drink in hand. If you plan to make Caipirinha for a party, birthday etc. definitely buy ice cubes.

Of course, the most important ingredients of Caipirinha are limes, sugar, cachaca and cubed ice. And the amounts are optional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star