Trzcina cukrowa, nowa- stara innowacja. / Sugarcane, the new – old innovation.

English text below Polish.

Maj 2020, jestem już w domu prawie dwa miesiące. Siedzenie w domu może być całkiem rozwojowe. Przy śniadaniu na YT znalazłam ciekawy film dokumentalny “Świat w 2050”. To nie jest film since-fiction, gdzie samochody będą latać nam nad głowami i będziemy żyć w chmurach. Rok 2050 nie jest aż tak daleko od nas. W tym filmie przedstawili racjonalne pomysły, które mogłby wejść w życie za kilkadziesiąt lat i zmienić naszą codzienną rutynę… Ale już niektóre z nich stosuje się dzisiaj. Co przyciągnęło moją uwagę, to prosty a zarazem innowacyjny sposób produkowania biopaliwa w Brazylii.

Etanol jest głównym paliwem używanym w transporcie. Brazylia jest drugim największym producentem etanolu na świecie. Z czego produkuje się etanol? Amianowicie w Brazylii robi się to z trzciny cukrowej. Zaś w USA z kukurydzy.

Umiejętność i wiedza wytwarzania etanolu z trzciny cukrowej w Brazylii sięga już XVI wieku. A to dlatego, że w czasach kolonialnych aż do dzisiaj produkuje się znany na całym świecie brazylijski spirytus “cachaca”. Dopiero na początku XX wieku zaczęli używać trzciny cukorwej do produkcji etanolu dla uzyskania biopaliwa.

Jak robi się biopaliwo z trzciny cukrowej? Pewnie chemicy, inżynierowie albo fascynaci “bio” kultury mają większą widzę na te temat. Z tego co ja wczytałam i prosto myśląc: produkcja bioetanolu ma wysokie powiązanie z ferementacją, która prowadzi do serii różnych reakcji chemicznych, które przekształcają cukier w etanol. Co ciekawe do fermentacji i tworzenia wszystkich tych reakcji chemicznych potrzebne są drodże lub bakterie które żywią się cukrami.

Takie same drożdże jak mamy w domu do pizzy lub babki drożdżowej. 🙂 Mogę wam z przyjemnością pokazać fermentację i reakcje fizyczne jakie zachodzą przy robieniu ciasta dorżdżowego do pizzy. Taką wiedzę posiadam!

Poza tym jak każde inne źródło energii ma swoje plus i minusy. Amianowicie uprawa większej ilości trzciny cukrowej wymaga większej przestrzeni. Co w Brazylii jest niemożliwe ze względu na ukształtowanie terenu. Brazylia w większości jest pagórkowatym, no może nawet górzystym terenem. Również największa część przestrzeni zielonej jest pod ochroną. Mowa a Amazonii. I w żadnym wypadku tych pięknych płuc Ziemi nie można zniszczyć. Chociaż w ostatni latach często mówi się o pożarach w Amazonii.

Pomimo minusów, są też plusy dzięki którym możemy zrobić krok na przód do znalezienia nowego źródła energii.

Może trzcina cukrowa nie ma aż takiej słodkiej perspektywy z produkcją energii ale na pewno otworzyła “drzwi” do tworzenia naturalnej energii.

Czas pandemii nie musi być nudny. 🙂

English text:

May 2020, I’ve been home for almost two months. Sitting at home can be quite interesting. At breakfast on YT I found an interesting documentary video “World in 2050”. This is not a movie since fiction, where cars will fly overhead and we will live in the clouds. The year 2050 is not so so far from us. In this film they presented the rational ideas that can be revolutionary and changed our daily routine … Some of them are already used today. What kept my attention is a simple and innovative way to produce bio-fuels in Brazil.

Ethanol is the main fuel used in transport. Brazil is the second largest ethanol producer in the world. What is ethanol produced from? In Brazil it is made from sugar cane. And in the US from corn.

The skill and knowledge of ethanol production from sugar cane in Brazil gets back to the 16th century. In the colonial times, they started produce the world-famous Brazilian spirit “cachaca”. Suddenly in beginning of 20th century they began to use sugar cane to produce ethanol for bio fuel.

How is bio-fuel made from sugar cane? Surely chemists, engineers or enthusiasts of “bio” cultures have more to say on this subject. From what I read, and simply thinking: the production of bio-ethanol has a high connection with fermentation, which leads to a series of different chemical reactions that convert sugar into ethanol. Above that they use yeast or bacteria feed on sugar and that is all what you need to create all of these chemical reactions.

The same yeast as we have at home for making a dough for pizza. 🙂 I can gladly show you the fermentation and physical reactions that occur when making a pizza dough. This knowledge I have it. 😀

Besides, like any other energy source, it has its pluses and minuses. Growing more sugar cane requires more space. Which in Brazil is impossible due to the land-form. Most of Brazil is hilly, maybe even mountainous land-form. Also the largest part of green space is under protection. Talking about Amazon. We need to protect these beautiful lungs of Earth from being destroy.

Despite the minuses, there are also pluses that allow us to take a step forward to find a new energy source.

Maybe sugar cane does not have such a sweet perspective with energy production but it certainly opened the “door” to create natural energy.

A pandemic doesn’t have to be boring. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star