Dlaczego Brazylijczycy trzymają kawę w lodówce? / Why do Brazilians keep the coffee in the fridge?

English text below Polish.

Za każdym razem kiedy otwierałam lodówkę, to na pierwszym planie pojawiała się kawa w wielkim szklanym słoju. Nie pytałam, nie zastanawiałam się wcześniej, dlaczego Brazylijczycy trzymają kawę w lodówce. Po prostu brałam i parzyłam rano świeżą kawkę.

I znów otwieram lodówkę, a tam kawa, jeszcze raz otwieram i znów widzę kawę. Po kilku dniach zaczęłam się zastanawiać, ale widząc szafki pełne przeróżnych rzeczy, myślałam, że po prostu nie ma miejsca na tak wielki szklany słój.

W końcu zaczęłam dociekać i pytać? Dlaczego Brazylijczycy trzymają kawę w lodówce?Nie widziałam w tym żadnego sensu. Nie wiem, może w innych krajach jest taki sam zwyczaj. Chociaż nigdzie nie dostrzegłam tego nawyku.

Wielu z nas lubi sobie zaparzyć dobrą, świeżą kawę. Dowiedziałam się, że jest jakiś sens w trzymaniu kawy, w lodówce.

Jeżeli chcesz zatrzymać smak kawy, ten pierwszy smak kawy zaraz po otworzeniu paczki z kawą. Definitywnie przesyp kawę do pojemnika, szczelnie zamknij i trzymaj w lodówce.

Photo by Lood Goosen on Pexels.com

Najważniejszy punkt, to mieć bardzo dobry, szczelny pojemnik na kawę. Kawa bardzo szybko absorbuje inne zapachy, dlatego tak ważny jest szczelny pojemnik, żeby twoja kawa nie pachniała przyprawami, czosnkiem, etc.

Również słyszałam rekomendację aby trzymać kawę w szczelnym pojemniku, ale w oryginalnym opakowaniu, żeby miała podwójne zabezpiecznie.

Oczywiście możesz trzymać kawę w szafce, w suchym, ciemnym pomieszczeniu. Najlepiej w ciemnym pojemniku, tak aby kawa nie miała kontaktu ze światłem dziennym. 🙂

W Polsce, trzyma się kawę w szafce. W suchym pomieszczeniu w normalnej temperaturze. Jak można włożyć kawę do lodówki? Pierwszy raz jak włożyłam kawę do lodówki, to miałam poczucie, zagubienia…., czułam rozdarcie wewnętrzne, no bo jak tak można? Myślisz, że to już obsesja? Ojj nie…, nie dla kogoś kto zaczyna dzień dobrą kawą i kończy popołudnie z kubkiem dobrej kawy.

Smacznej kawy!

English version:

Every time I opened the fridge, the coffee appeared in a large glass jar in the foreground. I didn’t ask, I didn’t wonder why Brazilians keep coffee in the fridge. I just took and make a fresh coffee in the morning.

And again I open the fridge, and there is coffee, I open it again and I see coffee again. After a few days, I began to wonder, but seeing all the cupboards full of all sorts of things, I thought there was simply no room for such a large glass jar.

Finally, I started to digging and ask? Why do Brazilians keep coffee in the fridge? For me it doesn’t make any sense. I don’t know, maybe the same habit is in other countries. Although I did not notice this habit anywhere.

Many of us like to make good, fresh coffee. I learned that there is some sense in keeping coffee in the fridge.

If you want to keep the taste of coffee, the first taste. The same as you smelt when you opened fresh coffee package. Definitely pour coffee into the container, and close tightly.

Photo by Lood Goosen on Pexels.com

The most important point is to have a very good, airtight coffee container. Coffee absorbs other smells very quickly, which is why an airtight container is so important that your coffee does not smell like spices, garlic, etc.

I also heard the recommendation to keep coffee in an airtight container, but with its original packaging, to have double protection.

Of course, you can keep your coffee in a cupboard in a dry, dark place. Preferably in a dark container so that the coffee does not come into contact with daylight. 🙂

In Poland, coffee is kept in the cupboard. In a dry place at normal temperature. How can you put coffee in the fridge? For the first time when I put coffee in the fridge, I had a feeling of being lost …. I felt an internal tear, because how can it be? Do you think this is an obsession? Oh no, not for someone who starts the day with good coffee and ends the afternoon with a cup of good coffee.

Have a good coffee!

3 replies to “Dlaczego Brazylijczycy trzymają kawę w lodówce? / Why do Brazilians keep the coffee in the fridge?

  1. Ja szczerze powiem, że też wcześniej o tym nie słyszałam. Dopiero jak poleciałam pierwszy raz do Brazylii, to zwróciłam na to uwagę. W każdym domu jakim byłam, to wyciągali kawę z lodówki. 😀
   Słyszałam oczywiście komentarze że również trzymają normalnie kawę w temperaturze pokojowej.
   Ja spróbowałam, myślę, że smak jest ten sam, kawa rzeczywiście jest świeższa. Aromat kawy jest cały czas ten sam.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star