Do szkoły! / To school!

No czym, czym do szkoły? Autobusem! W Brazylijskich szkołach są autobusy, które podwożą dzieci do szkół. No przecież to nic dziwnego. W USA są nam wszystkim znane żółte autobusy. W Polsce dzieci jeżdżą komunikacją miejską, z rodzicami samochodem, na pieszo lub rowerem. W Norwegii dzieci jak i rodzice uwiebiają jeździć rowerami. W Norwegii rower jest drugim najczęściej używanym środkiem transportu.

transport in BH
transport in BH

A w Brazylii? Rodzicom najwygodniej jest posłać dzieci do szkoły autobusem, który podjeżdża pod dom. Zabiera dzieci z domu do szkoły. Oczywiście zdarza się, że rodzice podwożą dzieci do szkół. Na pieszo rzadko , to zależy jaki jest dystans. Nie mam dużej wiedzy, czy też nie miałam okazji jeszcze odwiedzić żadnej szkoły w Brazylii. W Belo Horizonte bardzo często widziałam takie oto autobusy podjężdżające po dzieci. Zdarzyło się raz, że dzieci machały do mnie z autobusu. Pewnie znudzone jazdą w korku.

W Brazylii miasta są gigantyczne. Na ulicy korki zaczynają się z rana około 8:00 a kuluminacja korków jest około 15:00 – 16:00, kiedy wszyscy wracają do domu. W tym czasie można postać nawet do dwóch godzin. Więc posyłanie dzieci do szkoły, szkolnym autobusem jest najlepszą opcją. Bo dzieci bezproblemowo dojadą do szkoły i wrócą o odpowiedniej porze. Przy czym dają szansę rodzicom dojechać do pracy z mniejszym ryzykiem spóźnienia się do niej.

English version:

With what, with what to school? By bus! There are buses in Brazilian schools that take children to school. Well, it’s no shocked. We all know yellow buses in the USA. In Poland, children travel by public transport, with their parents by car, on foot or by bicycle. In Norway, children and parents love to ride bikes. In Norway, the bicycle is the second most used transport.

It is most convenient for parents to send their children to school by bus that goes to the house to pick up children . It takes the kids from home to school. Of course, it happens that parents drive their children to school. Rarely on foot, it depends on the distance. I don’t know much. I haven’t had a chance to visit any school in Brazil yet. In Belo Horizonte I have often seen such buses picking up children. There was one time when the kids waved to me from the bus. Probably bored, sitting in the car on a traffic jam.

In Brazil, cities are gigantic. On the street, traffic starts in the morning around 8:00 and the culmination of traffic is around 3:00 – 4:00 PM when everyone comes back home. During this time, you can be stuck in the traffic up to two hours. So sending the kids to school by school bus is the best option. Because the children will easily reach school and come back home at the right time. At the same time, they give parents the chance to get to work with a lower risk of being late.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star