Co tam w Brazylii? / What’s up in Brazil?

Nie jestem w Brazylii w tym “pademicznym” czasie. Mam tam rodzinę, która zmaga się bardziej z problemami ekonomicznymi w tym czasie niż “pandemicznymi”. Osoby, z którymi mam kontakt są w dobrej kondycji zdrowotnej. Oczywiście jak każdy z nas zmaga się z bólem głowy co jakiś czas. To bardziej z przyczyn nadzwyczajnie przerastającej nas sytuacji w tym roku.

Brazylia w tym czasie, jak to powiedzieć grzecznie nie poradziła sobie dobrze z falą niesprzyjającego wirusa. Dużo osób straciło pracę, do której może już nie wrócić. Pomoc od państwa też jest znikoma. Ci którzy mieli stałą pracę przed pandemią, mogą teraz pobierać zasiłek, który nie wystarcza do następnego miesiąca. Wszystkie bary i restauracje musiały się zamknąć na początku pandemii. Właściciele zmagali się z utrzymaniem miejsca aby powtórnie w przyszłości je otworzyć.

Politycy też nie za bardzo wiedzą co robić? Jak to prezydent Brazylii powiedział na początku pandemii, że jest to jedna wielka fantazja i namawiał ludzi aby powrócili do pracy.

I tak też było. Sklepy, bary, restauracje otworzyły się na nowo w połowie pandemii i nadal są otawrte. Tylko w niektórych stanach niedawno zaczęli wprowadzać znowu rygorystyczne obostrzenia.

Po za tym jeszcze kilka tygodni temu w klubach spotykało się wiele osób. Bary były pełne, restauracje również. Własciciele miejsc publicznych musieli otworzyć swoje interesy, by zapobiec wielkiemu kryzysowi.

Również w Brazylii śmiałkowie zapisywali się na testy szczepionki, które są prowadzone w tym kraju. Śmiałkowie którzy pochodzą z biedniejszych regionów Brazylii. Za wzięcie udział w testach dostają wynagrodzenie w formie penieżnej i może “nadzieję”, że ta testowa szczepionka ich uzdrowi?

Również kilka tygodni temu ukazała się wiadomość na największych stronach informacyjnych. Jedna osoba umarła po zaszczepieniu się testową szczepionką. I testy zostały wstrzymane do następnego dnia. Bo w następnym dniu zmieniono nagłówek na “mężczyzna popełnij samobójstwo”. Aby nie szerzyć paniki i nie ujawniać czegoś, czego boją się te koncerny farmaceutyczne, czyli prawdy. Czyż to wszystko nie jest dziwne a zarazem podejrzane?

Każdy kraj orze jak może.

W następnym roku mamy w planie odwiedzić rodzinę w Brazylii. Mam nadzieję, że plany staną się realne.

English text:

I am not in Brazil during this “pandemic” time. I have family there, that struggle with economical problems. Family and friends are in good health condition. Of course as each of us , sometimes to times get headache. Most from overwhelming situation this year.

Brazil recently how to say politely didn’t deal so well with coming and over spreading virus. Massive amount of people lost jobs, maybe they will never come back to them workplace. Help from government is scant. Those that had permanent work and they lost it, they could get benefits from government. These money doesn’t help a lot. All bars and restaurants had to closed the business at the beginning of the pandemic. Owners strugguled with keeping the place for reopening in future.

Politicians don’t know exactly what to do? President of Brazil said that the virus is a fantasy and induces people to go back to work.

And that, how it was. Stores, bars, restaurants reopen again in the middle of pandemic and they are still open. Some of the states in Brazil decided to put strict restrictions.

Besides, a few weeks ago many people were going to clubs. The bars were full and so were the restaurants. Owners of public places had to open up their own business to stop a great crisis.

Also in Brazil, “brave” people signed up for a vaccine test that is being conducted in this country. These confident people come from the poorer regions of Brazil. They get paid for taking part in the tests, and maybe “hope” that this test vaccine will heal them?

Rapidly news appeared on the largest news pages that one person died after being vaccinated. Tests were stopped until the next day. By this time the headline was changed to “man commit suicide”. In order not to spread panic and reveal something that these pharmaceutical companies are afraid of, i.e. the truth. Isn’t all this strange and suspicious at the same time?

Each country is doing the “best” it can.

Next year we plan to visit family in Brazil. I hope the plans will become real.

Ciao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star