Zakupy w ratach / Purchase in installments

Zakupy są koniecznością, czasem wyborem, czasem po prostu relaksują. W szczególnych okolicznościach mogą wywoływać presję i zniechęcenie.

Co mnie najbardziej przeraziło, to ceny markowych ubrań w galeriach handlowych. Porównując do zarobków w Brazylii, to myślę, że 10% populacji może sobie pozwolić na kupno markowych ubrań, tak z marszu. Markowa odzież w Brazylii ma taką samą cenę, jak w Norwegii. Przy czym w Norwegii średnia krajowa jest dziesięć razy wyższa niż w Brazylii! A też promocje które czasem występują nie mają nic wspólnego z obniżką cen!

Ubrania z sieciówek mają cenę dostosowaną do “portfela” klienta.

Dlaczego pomimo wysokich cen ludzie nadal kupują?

Aaa tutaj w Brazylii zrobiono taki trik.

Wszystko można kupić na raty. Naprzykład płacić w ratach przez 10 miesięcy za słoneczne okulary firmy amerykańskiej!

Wszystko można kupić na raty! Kup sobie buty sportowe w ratach!

Jeżeli nie możesz kupić za jednym razem, to my podzielimy ci na raty. Wszystko na raty!

Dla mnie jako osoby urodzonej w Polsce, gdzie też nie ma przepychu itd. Ale kupowanie na raty ubrań, to coś nowego. Czy absurdalne? Hm.. w moim odczucie nie, bo jeżeli ktoś naprawdę chce mieć choć jedną rzecz dobrej jakości.

Tylko jak by to powiedzieć płacić co miesiąc za okulary, czy buty które używasz codziennie. A niech niechcący się buty zniszczą a okulary zgubią, a kurtka podziurawi, aaa… i wiele innych incydentów, kótre mogą się pojawić. A ty jeszcze nie spłaciłeś swojej rzeczy, to musi na prawdę boleć.

A oddać coś na reklamację w Brazylii, to jak wchodzenie na K2, każdy próbuje ale nie wszystkim się udaje.

Zajrzyjcie do galerii zdjęć na dole pod drugim tekstem.

English text:

Shopping is something you have to do, sometimes is a choice, sometimes it’s just relaxing. Under special circumstances, it can create pressure and discouragement.

What scared me the most was the prices of designer clothes or accessories in shopping malls. Comparing to the earnings in Brazil, I think that 10% of the population can afford to buy designer clothes right away. Branded clothing in Brazil is the same price as in Norway. But different between both countries is the National average. Above that promotions that sometimes occur have nothing to do with a price reduction!

Clothes from chain stores have a price adjusted to the client’s “wallet”.

Why are people still buying despite high prices?

Oh, in Brazil they made such a trick.

Everything can be bought in installments. For example, pay in installments for 10 months for sunglasses from an American company!

Everything can be bought in installments! Buy yourself sports shoes in installments!

If you cannot buy at once, we will divide you into installments. Everything in installments!

For me, as a person born in Poland, where there is no glamor or luxury in a daily life etc. But buying clothes in installments is something new. Is it absurd? Hm .. in my opinion half to half.

Because what if someone really wants to have at least one good quality item. How to say, paying monthly for glasses or shoes that you wear every day. And let the shoes accidentally be destroyed, the glasses will be lost, and the jacket will have holes in it, aaa … and many other incidents that may occur. And you haven’t finished to pay your stuff yet, it must really hurt.

And to return something for a complaint in Brazil is like climbing K2, everyone tries, but not everyone succeeds. Take a look at the photo gallery below.

2 replies to “Zakupy w ratach / Purchase in installments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star