Family travel to Brazil / Rodzinna podróż do Brazylii

Rodzinne podróżowanie nie należy do łatwych. W tej sprawie trzeba się dobrze przygotować. Wyjechaliśmy z Norwegii około 12:00 a w Brazylii byliśmy w niedzielę o 22:00 polskiego czasu. A o 18:00 lokalnego czasu.

Szczerze powiem, że nie przygotowaliśmy się idealnie do tej podróży. Wzieliśmy ze sobą trzy plecaki i wózek. Nie był to najlepszy pomysł ale uczymy się na błędach. Najlepiej jest wziąć jeden duży bagaż i jeden plecak. Jeżeli podróżuje się jednymi liniami to bagaż leci bezpośrednio do celu. A mając jeden bagaż podręczny jest to o wiele łatwiejsze i wygodne. Tak też zrobimy w drodze powrotnej.

Podróżując w czasie covida. Mam wiele pytań do tych co tak napierają na branie tych szczepionek, bo ja się pytam, po co? Skoro lecąc do Brazylii przez Portugalię koniecznie trzeba było zrobić test pcr albo ten antygenowy. Nikt nie pytał o szczepienia tylko o testy. W takiej sytuacji mam wrażenie że te szczepionki nic nie pomagają. Wiele pytań, a tak mało odpowiedzi.

My zrobiliśmy szybki test antygenowy na lotnisku w Oslo. Po 15 minutach był już gotowy. hehehe świetna maszyna do robienia pieniędzy te testy.

Przez to covidowe zamieszanie jest tyle papierologii. W każdym kraju trzeba sprawdzać jakie są wymagania. Lecąc do Brazylii trzeba zarejestrować się na urzędowej stronie internetowej, covid test I opcjonalnie szczepionka.

Lot z Norwegii do Portugalii zajął około 4 godziny. W Lizbonie zostaliśmy jedną noc w hotelu. Uwierzcie mi, że podróżując z dzieckiem liczy się jakość podróży. Najważniejsza jest wygoda I komfort. Zostaliśmy jedną noc w hotelu na przeciwko lotniska. Aeroporto hotel 4 gwiazdki, pokój rodzinny. Wielka wanna, żeby wykąpać dzidzię. Wielkie rodzinne łóżko I przepyszne portugalskie śniadanie.

Najlepszą zaletą podróżowania z dzieckiem to pierwszeństwo przy odprawie, kontroli paszportowej i wszędzie gdzie się da heh.

Podróż z Portugalii do Brazylii zajęła 9 godzin. To był jeden z najbardziej spokojnieszych lotów jakie pamiętam. Gładkie wzbijanie się i lądowanie. W samolocie mieliśmy wykupione bilety ekonomiczne rodzinne. W cenie biletu było zapewnione łóżeczko dla bobasa. Więc miał swoje miejsce. Oczywiście dwa posiłki dla nas i napoje do woli.

Na szczeście nasz syn miał dobry dzień do podróżowania. Trochę spał, trochę pobawił się, pojadł. Oczywiście też trochę płakał i marudził ale to pewnie ze zmęczenia.

Ci którzy mają rodziny i przymierzają się do podróżowania, to zachęcam aby uzbroić się w cierpliwość na lotnisku przy kontrolach oraz stawiać na komfort. Nasz lot zajął nam cały weekend, bo po prostu potrzebowaliśmy przerwy w podróży. Nie ma co się spieszyć, kiedy ma się dziecko przy sobie.

Pod wersją angielską kilka fotek z podróży.

Family travel is not easy. You need to be well prepared in this matter. We left Norway around 12:00 and we were in Brazil on Sunday at 22:00 Polish time. And at 6 p.m. local time.

Honestly, we were not perfectly prepared for this trip. We took three backpacks and a stroller with us. It was not the best idea, but we learn from mistakes. It is best to take one large luggage and one backpack. If you are traveling with one airline, your luggage will go directly to your destination. And having one hand luggage, it is much easier and convenient. We will do this on the way back.

Traveling in covid time. I have many questions for those who are so insistent on taking these vaccines. I am asking for what? Since flying to Brazil via Portugal it was necessary to do the pcr or antigen test. Nobody asked for vaccinations, just tests. In this situation, I have the impression that these vaccines are not helping anything. Lots of questions, so few answers.

We did a quick antigen test at the Oslo airport. After 15 minutes it was ready. hehehe great money making machine these tests.

Because of this covid confusion, there is so much paperwork. You have to check the requirements in each country. When flying to Brazil you need to register on the official website, covid test and optional vaccine.

The flight from Norway to Portugal took about 4 hours. In Lisbon, we stayed one night at the hotel. Believe me, the quality of the trip counts, when traveling with a child. The most important thing is convenience and comfort. We stayed one night in the hotel in front of the airport. Aeroporto hotel 4 stars, family room. A large bathtub to bathe the baby. Great family bed and a delicious Portuguese breakfast.

The best advantage of traveling with a child is the priority at check-in, passport control and wherever you can heh.

The journey from Portugal to Brazil took 9 hours. It was one of the smoothest flights I can remember. Smooth taking off and landing. We had family economy tickets. The price of the ticket included a baby crib. So he had his place. Of course, two meals for us and drinks as well.

Luckily our son had a good day to travel. He slept a little, played a little, ate. Of course, he also cried a little and whined, but it was probably because of tiredness.

For those who have families and are planning to travel, I encourage you to be patient at the airport during the checks and to focus on comfort. Our flight took us the entire weekend because we just needed a break. There is no need to rush. when you have your baby is on board.

At the hotel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KMACISIA

Nasze pasje, nasze świadectwa

Jesusluvsall's Blog

This Blog is about my faith in Jesus and trying serve others

Polish - Workbooks

Polish exercise book

Cooking Without Limits

Food Photography & Recipes

Analog anecdotes

We shoot film. Me and my Minoltas.

The Happy Hermit

Hot-shot lawyer turned hitchhiking hobo.

cookingforthetimechallenged

Fast, easy, all natural, healthy, kosher cooking

Ah dad...

I need the funny because they're teenagers now

Enchanted Forests

This Blog is about discovering the magic of forests in every aspect of life from a small plant in a metropolis to the forests themselves

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star